close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • LEGITYMACJE SZKOLNE

  • Legitymacje szkolne

  Legitymacje szkolne

  Z inicjatywy Pana Prezydenta Andrzeja Dudy Sejm przyjął w grudniu 2016 r. zmiany w przepisach, które uprawniają uczniów szkół polonijnych oraz uczniów szkół obcych systemów oświaty pobierających naukę w języku polskim, a także nauczycieli tych szkół, do otrzymania legitymacji umożliwiającej korzystanie z ulgowych przejazdów transportem publicznym podczas pobytu w Polsce oraz wstęp do muzeów i parków narodowych na takich samych zasadach, jak uczniowie szkół w Polsce. Legitymacje ucznia i legitymacje nauczyciela wydawać będą konsulowie właściwi ze względu na siedzibę szkoły. W większości przypadków rodzice złożą prosty wniosek i odbiorą legitymacje w szkole, w której ich dziecko pobiera naukę, ponieważ szkoły współpracować będą w realizacji tego zadania z konsulami.

   

   

  Informacja dla szkół:

  Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich szkół z polskim językiem nauczania o pomoc i współpracę przy wydawaniu legitymacji. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi legitymacje ucznia i nauczyciela szkołom przypada zadanie przyjmowania wniosków i przekazywania ich do Wydziału Konsularnego Ambasady. Na stronie internetowej zamieszczone zostały wzory wniosku o wydanie legitymacji ucznia i wniosku o wydanie legitymacji nauczyciela (wnioski proszę drukować dwustronnie).

  Wydział Konsularny będzie przyjmował tylko prawidłowo i kompletnie wypełnione wnioski. Prosimy, aby odrębnie składać wnioski o wydanie legitymacji ucznia i legitymacji nauczyciela.

  Ze względu na ograniczenia techniczne bardzo prosimy, aby w pierwszej kolejności wnioski składały te osoby, które w czasie zbliżających się wakacji letnich planują wyjazd do Polski i będą miały realną możliwość skorzystania z ulg przysługujących dzięki legitymacjom.  

  W celu złożenia wniosków konieczna jest rejestracja na spotkanie z konsulem w systemie www.e-konsulat.gov.pl. Należy wybrać kategorię „Sprawy prawne”, a następnie po przejściu tzw. weryfikacji obrazkowej wybrać podkategorię „Sprawy prawne – Legitymacje szkolne”, zaznaczyć jeden z dostępnych terminów i postępować dalej zgodnie ze wskazówkami systemu.

   

   

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  Wniosek - legitymacja ucznia

  Wniosek - legitymacja nauczyciela

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych art. 13 i 14 wnioski o wydanie legitymacji nauczyciele

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych art. 13 i 14 wnioski o wydanie legitymacji uczniowie

   

  Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje w formie pytań i odpowiedzi.

  Kto może otrzymać legitymację?

  Legitymację może otrzymać każdy uczeń do ukończenia 18. roku życia, który pobiera naukę w języku polskim. Do otrzymania legitymacji uprawnieni są uczniowie uczący się tych przedmiotów w jednym z poniższych typów szkół:

  1. szkół prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowanych w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,

  2. szkół w systemach oświaty innych państw,

  3. sekcji polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

  4. szkół europejskich.

   

  Do czego uprawnia legitymacja ucznia?

  Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

  - 37%  - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,

  - 49% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych

  - do muzeów,

  - do parków narodowych. 

   

  Do czego uprawnia legitymacja nauczyciela?

  Legitymacja nauczyciela uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

  - 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych oraz środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych

  - do muzeów,

  - do parków narodowych.

   

  Gdzie składać wniosek o legitymację dla dziecka?

  Rodzic lub opiekun prawny dziecka składa wniosek o wydanie legitymacji ucznia za pośrednictwem szkoły, w której dziecko pobiera naukę. Wniosek można także złożyć indywidualnie w konsulacie właściwym ze względu na siedzibę szkoły. Na stronie konsulatu dostępny jest wzór wniosku o wydanie legitymacji, na którym szkoła potwierdza fakt pobierania nauki przez danego ucznia. W celu złożenia wniosków konieczna jest rejestracja na spotkanie z konsulem w systemie www.e-konsulat.gov.pl.

   

  Jakie należy przedstawić dokumenty składając wniosek o wydanie legitymacji dla dziecka?

  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające pobieranie nauki w języku polskim. Jeśli wniosek składany jest za pośrednictwem szkoły, nie trzeba składać dodatkowych dokumentów, ponieważ szkoła potwierdzi konsulowi dane swoich uczniów. Szkoła niepośrednicząca w przekazywaniu wniosków także może potwierdzić fakt nauki danego ucznia na wniosku składanym przez rodziców.

   

  Jakie dane zawiera legitymacja?

  Legitymacja zawiera imię i nazwisko oraz datę urodzenia ucznia, a także nazwę szkoły, w której się uczy. Ponadto na legitymacji znajduje się nazwa urzędu konsularnego i jego pieczęć oraz data ważności legitymacji.

   

  Czy do skorzystania z ulg wystarczy legitymacja?

  Legitymacja jest ważna jedynie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport). Brak dokumentu uniemożliwia skorzystanie z ulgi, a w przypadku wykupienia biletu ulgowego na przejazd może skutkować nałożeniem kary za brak dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi zgodnie z przepisami obowiązującymi przewoźników.

  Zgodnie z przepisami uprawnienie do ulg przysługuje uczniom do momentu uzyskania pełnoletności – jeśli zatem uczeń otrzymał legitymację w roku, w którym kończy lat 18, to możliwość skorzystania z ulg posiada tylko do dnia ukończenia 18 lat.

   

  Dlaczego legitymacja nie zawiera zdjęcia?

  Legitymacja ucznia różni się wzorem od legitymacji otrzymywanej przez uczniów szkół w Polsce. Nie ma na niej zdjęcia ucznia, co znacznie upraszcza jej wydanie.

   

  Gdzie należy odebrać legitymację?

  Legitymacje można odebrać tam, gdzie składało się wniosek. Jeśli wniosek był złożony za pośrednictwem szkoły, to także szkoła przekaże legitymację.  Jeśli wniosek złożony został u konsula, to legitymacje odebrać można w konsulacie.

   

  Jaki jest czas oczekiwania na legitymację?

  Konsulowie będą wydawać legitymacje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek składany jest za pośrednictwem szkoły, termin 30 dni liczy się od dnia dostarczenia wniosków szkoły do konsula. Odbioru wystawionych legitymacji w terminie określonym przez konsula będzie mogła dokonać upoważniona osoba. Jeśli rodzicowi zależy na szybkim otrzymaniu legitymacji, powinien upewnić się w szkole, w jakim terminie przekazywane są wnioski do konsula (zbiorczo czy indywidualnie). 

   

  Na jaki okres wydawane są legitymacje?

  Legitymacje wydawane są na okres roku szkolnego, z datą ważności upływającą dnia 30 września kolejnego roku szkolnego. 

  W jaki sposób można przedłużyć ważność legitymacji?

  Jeżeli uczeń kontynuuje naukę, to jego legitymacja zostanie przedłużona na kolejny rok szkolny na wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych. Wnioski o przedłużenie ważności składane są na takich samych zasadach jak wnioski o wydanie legitymacji – za pośrednictwem szkoły. W przypadku wniosków składanych indywidualnie u konsula należy dołączyć dokument potwierdzający kontynuację nauki.

   

  Co zrobić w przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji w sposób utrudniający lub uniemożliwiający jej odczytanie albo w przypadku zmiany danych posiadacza legitymacji?

  W takim przypadku należy zgłosić się do konsula (można to zrobić za pośrednictwem szkoły), przy czym nie ma konieczności przedstawiania potwierdzenia odbywania nauki w danym roku, ponieważ konsul posiada je w swoich aktach.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: