close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK?

 • OMÓWIENIE FORMULARZA WNIOSKU PROJEKTOWEGO

   

  W odpowiedzi na liczne pytania przedstawiamy poniżej opis rubryk formularza wniosku projektowego. Przykładowy formularz wniosku (pobierz).

   

  1. Rubryka ta jest wypełniana przez Ambasadę po otrzymaniu formularza od wnioskodawcy.
  2. W tym miejscu proszę wpisać nazwę organizacji/instytucji składającej projekt.
  3. W tym miejscu proszę podać nazwę projektu.
  4. W rubryce tej arkusz zlicza całkowity koszt projektu na podstawie kosztorysu, a także sumę o którą ubiegacie się Państwo w Ambasadzie. Proszę sprawdzić, czy obliczenia te są prawidłowe (przeliczyć samemu).
  5. Jedna z najważniejszych części formularza wniosku projektowego, czyli kosztorys. Prosimy o dokładne wypełnienie tej części wniosku, z podaniem rzeczywistych kosztów projektu.
  6. W rubryce tej wpisujemy wszelki dodatkowy Państwa wkład do projektu, czyli wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy, transport własny itp.)
  7. W rubryce tej należy wskazać jeden z dwóch funduszy polonijnych, którymi dysponujemy:

   - KULTURA i SZTUKA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

   albo

   - SZKOLNICTWO POLSKIE ZA GRANICĄ.

  8. Koszty podane w kosztorysie, ale tylko te o które wnioskujecie Państwo do Ambasady, należy podzielić na podane klasyfikacje budżetowe. Zwracamy uwagę, że paragraf ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK dotyczy tylko projektów oświatowych (Fundusz Szkolnictwo).
  9. W miejscu tym można wpisać wszelkie uwagi dotyczące kosztorysu.
  10. Proszę podać partnerów projektu (zarówno na Litwie, jak i w Polsce /o ile są/).
  11. Należy podać miejsce realizacji projektu, miejscowość, a także jeżeli wydarzenie odbywa się w pomieszczeniach nazwę instytucji (np. Wilno, Dom Kultury Polskiej).
  12. Należy podać termin realizacji całości projektu, w przypadku projektów całorocznych, albo trwających kilka miesięcy należy podać pełny termin realizacji.
  13. Prosimy o wskazanie celów realizacji projektu z podziałem na cele bezpośrednie, czyli osiągnięte bezpośrednio po realizacji projektu, jak i pośrednie, czyli również takie, które są długofalowe i oddalone w czasie.
  14. Prosimy o dokładny opis projektu, jego idei oraz przebiegu i zakończenia.
  15. W rubryce tej należy opisać działania podejmowane w ramach projektu, najczęściej chronologicznie, z podziałem zadań pomiędzy poszczególnych partnerów projektu.
  16. Rubryka wypełniana przez Ambasadę RP w Wilnie.
  17. Prosimy o wskazanie grupy odbiorców projektu, zarówno grupy bezpośredniej, jak i odbiorców pośrednich projektu (o ile jest to możliwe).
  18. Prosimy o informację, czy ten projekt lub zbliżony był dofinansowywany ze środków Ambasady w roku 2018 oraz roku 2017.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: