close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SYTUACJA GOSPODARCZA-OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

 • 31 sierpnia 2016

  Według danych Centralnego Urzędu Statystycznego RL w trzecim kwartale 2016 roku wzrost wartości PKB Litwy wyniósł 1,7%. W porównaniu do drugiego kwartału 2016 r. odnotowano wzrost o 0,1 pkt. proc. W okresie I-IX.2016 wartość bezwzględna litewskiego PKB wyniosła 28,49 mld EUR.

  Największy wpływ na wzrost litewskiej gospodarki w III kwartale miały wzrosty wartości dodanej w następujących sektorach: nieruchomości – 4,3%, handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych i motocykli, transportu i magazynowania, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 1,9%, przemysłu wydobywczego, produkcji przemysłowej, dostaw wody i gospodarki odpadami, dostaw energii elektrycznej i gazu – 1,1%. Negatywnie na tempo wzrostu krajowej gospodarki wpłynął z kolei spadek obrotów w rolnictwie – 4,1% oraz w budownictwie – 2,2%. Niezmiennie podstawowym źródłem wzrostu krajowej gospodarki był popyt wewnętrzny, którego wzrost w przedmiotowym okresie wyniósł 1,6% i w głównej mierze był kreowany przez wydatki sektora prywatnego.

   

  W okresie od stycznia do września 2016 r. odnotowano wyraźne spadki obrotów w litewskim handlu zagranicznym. W eksporcie jego dynamika wyniosła -2,9%, w imporcie zaś -4,7%. Malejąca dynamika obrotów handlowych oraz wzrost poziomu popytu wewnętrznego miały największy wpływ na ogólną dynamikę litewskiej gospodarki w III kwartale 2016 roku. Głównymi partnerami Litwy w jej eksporcie w okresie I-IX 2016 r. roku były: Rosja (13,4%), Łotwa (9,9%), Polska (9,0%) oraz Niemcy (7,8%). W imporcie: Rosja (14,3%), Niemcy (12,5%), Polska (10,9%) oraz Łotwa (7,4%). 60,9% litewskiego eksportu trafiało na rynki państw UE. Wartość bezwzględna litewskiego eksportu w okresie I-IX 2016 r. wyniosła 18 447,2 mln EUR (18 999,6 mln EUR w okresie I-IX 2015 r.), importu z kolei 20 204,0 mln EUR (21 196,2 mln EUR w okresie I-IX 2015 r.). 

   

  W 2016 roku odnotowano przejście od deflacji na poziomie -0,7% w styczniu do inflacji na poziomie 1% w listopadzie (1,9% wzrost inflacji w sektorze usług, 0,6% wzrost inflacji w sektorze towarów). Należy oczekiwać odczuwalnej presji inflacyjnej również w kolejnych miesiącach. Według szacunkowych danych Banku Centralnego rok bieżący może zamknąć się średnią roczną stopą inflacji na poziomie 0,7-0,9%. Pomimo stopniowego wzrostu ogólnego poziomu cen w III kw. 2016 r. rosła siła nabywcza społeczeństwa (w przedmiotowym okresie wynagrodzenia wzrosły o 7,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015). Przejście od deflacji zapoczątkowanej w połowie 2014 r. do nieznacznego wzrostu ogólnego poziomu cen, daje nadzieję na wyjście na ścieżkę zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz uniknięcie pułapki deflacyjnej.

   

  W I połowie 2016 r. odnotowano znaczący spadek wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na Litwie - 474,43 mln EUR. Skumulowana wartość BIZ na Litwie na koniec czerwca 2016 r. wynosiła 12 859,23 mln EUR (13 333,66 mln EUR na koniec II kw. 2015 roku). Wśród największych inwestorów na Litwie należy wymienić: Szwecję (2 475,53 mln EUR), Holandię (1 668,56 mln EUR), Niemcy (1 224,61 mln EUR), Norwegię (898,13 mln EUR) oraz Polskę (728,20 mln EUR). Głównymi obszarami lokowania kapitału na Litwie były: usługi finansowe i ubezpieczenia (3 063,51 mln EUR), produkcja przemysłowa (2 483,20 mln EUR), nieruchomości (1 819,46 mln EUR), handel hurtowy i detaliczny (1 726,12 mln EUR) oraz łączność i komunikacja (1 032,53 mln EUR).  

   

  Skumulowana wartość litewskich BIZ na koniec czerwca 2016 r. wynosiła 2 383,69 mln EUR. Wśród krajów o najwyższym poziomie litewskich inwestycji należy wymienić: Holandię (493,31 mln EUR), Łotwę (316,05 mln EUR), Polskę (307,23 mln EUR) oraz Cypr (277,51 mln EUR). Głównymi obszarami lokowania litewskiego kapitału były: usługi finansowe i ubezpieczenia (647,03 mln EUR), działalność naukowo-techniczna (477,81 mln EUR), handel hurtowy i detaliczny (455,55 mln EUR), produkcja przemysłowa (427,3 mln EUR) oraz nieruchomości (113,61 mln EUR). 

   

  Wyraźna poprawa sytuacji na litewskim rynku pracy. Na koniec III kw. 2016 r. bez zatrudnienia pozostawało 111 tys. osób aktywnych zawodowo w grupie wiekowej 15-74, co dawało ogólny wskaźnik bezrobocia na poziomie 7,5%. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano spadek poziomu bezrobocia o 0,8 pkt. proc. W całym 2015 roku bezrobocie wynosiło 9,1%. Mimo pozytywnej tendencji spadku bezrobocia w ostatnich miesiącach, w oczy rzuca się wyższy od średniego poziom bezrobocia wśród osób młodych - na koniec września 2016 r. poziom bezrobocia wśród młodych (15-24) wynosił 13,1%.

   

  Średnie wynagrodzenie brutto na Litwie na koniec III kw. 2016 roku wynosiło 793,3 EUR (netto 615,9 EUR). W porównaniu do analogicznego okresu roku 2015 odnotowano wzrost o 62 EUR (7,9%). Średnie wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym wynosiło – 806,6 EUR (netto 625,4 EUR), w sektorze prywatnym – 786,7 EUR (611,3 EUR). Warto pamiętać, iż według szacunkowych danych za 2015 r. udział szarej strefy w litewskiej gospodarce wynosi około 15,2% PKB.

   

  W okresie I-XI 2016 r. wartość litewskiej produkcji przemysłowej wyniosła 16,9 mld EUR i była wyższa o 2,1% od osiągniętej w analogicznym okresie roku 2015. 64,6% produkcji trafiło na rynki eksportowe. Największy wzrost sprzedaży litewskiej produkcji przemysłowej odnotowano w sektorze przemysłu motoryzacyjnego (30,3%), produkcji tekstyliów (17,8%) oraz produkcji drzewnej (12,4%).

   

   

  Główne trendy litewskiej gospodarki:

  ● niższe od zakładanego tempo wzrostu PKB z perspektywą wzrostową;

  ● poprawa sytuacji na rynku pracy;

  ● przejście od deflacji do niskiej inflacji;

  ● spadek dynamiki obrotów w handlu zagranicznym;

  ● osłabienie impulsu inwestycyjnego.

   

   

  Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne gospodarki litewskiej

  Wskaźniki

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016 (prognoza)

  PKB (w mld EUR )

  33,3

  35,0

  36,4

  37,2

  -

  PKB na 1 mieszkańca (tys. EUR)

  11,2

  11,8

  12,4

  12,8

  -

  PKB (wzrost w %)

  3,8

  3,5

  3,0

  1,7

  2,9

  Deficyt budżetowy (% PKB)

  -3,2

  -2,6

  -0,7

  -2,03

  -1,2

  Dług publiczny (% PKB)

  39,9

  38,8

  40,7

  42,7

  40,6

  Inflacja (w %)

  3,2

  1,2

  0,2

  -0,1

  -0,1

  Bezrobocie (w %)

  13,4

  11,8

  10,7

  9,1

  8,6

  Eksport towarów (w mld EUR)

  22,4

  24,0

  23,7

  21,0

  -

  Import towarów (w mld EUR)

  23,5

  24,9

  24,7

  25,4

  -

  Bezp. inwestycje zagr. na Litwie
  (w mld  EUR)

  12,1

  12,7

  12,1

  13,2

  -

  Inwestycje bezp. Litwy za granicą (w mld EUR)  

  2,0

  2,1

  2,2

  2,1

  -

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: