close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZA KRÓTKOTERMINOWA SCHENGEN

 • Wydawana jest osobom, które planują pobyt na terytorium Polski lub państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wyjazdów) do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich, lub które planują poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem).   

   

  W obliczeniach długości pobytu na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej (krajowej).

   

   

  WYKAZ DOKUMENTÓW OBLIGATORYJNYCH DLA WNIOSKUJĄCYCH O WIZĘ SCHENGEN

   

  • wydrukowany z systemu e-konsulat, wypełniony i podpisany formularz ankiety wizowej;
  • aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • paszport wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne (czyste) strony przeznaczone na wizy;
  • kopia paszportu z danymi personalnymi;
  • ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terytorium wszystkich państw Schengen, na kwotę nie mniej  niż 30 000 EUR;
  • jeden z niżej wymienionych dokumentów potwierdzających posiadanie środków finansowych na pobyt:

                        - aktualne, wydane przez bank, zaświadczenie o stanie rachunku;

                        - ważna karta kredytowa (zaświadczenie o środkach możliwych do wykorzystania);

                        - aktualne zaświadczenie z miejsca pracy o dochodach z ostatnich 3 miesięcy;

                        - odcinek emerytury/renty lub legitymacja emeryta/rencisty.

  • dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu na terytorium RP;
  • zezwolenie na pobyt określone prawem Republiki Litewskiej. 

    

   

  WYKAZ DOKUMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH, KTÓRE POWINNY PRZEDSTAWIĆ OSOBY MAŁOLETNIE

   

  • akt urodzenia;
  • notarialnie poświadczona zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, który nie podpisywał wniosku wizowego, na wyjazd osoby małoletniej (oryginał i kopia). W przypadku obecności obojga rodziców/opiekunów prawnych przy składaniu wniosku wizowego od osoby niepełnoletniej nie jest wymagana poświadczona notarialnie zgoda na wyjazd.
  • jeżeli osoba małoletnia podróżuje bez obojga rodziców (na przykład z grupą szkolną) – zgoda obojga rodziców na wyjazd osoby małoletniej sporządzona przez notariusza;
  • jeżeli osoba małoletnia ma tylko jednego opiekuna, należy przedstawić stosowny dokument (orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej, akt zgonu lub inny dokument); 
  • w przypadku małoletnich podróżujących jako osoby towarzyszące rodzicom wymagana jest kserokopia ważnej wizy rodziców.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: