close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POMOC KONSULARNA

 • Na jaką pomoc ze strony polskiego konsula może liczyć Polak za granicą?

   

  W przypadku utraty paszportu lub innego dokumentu po­dróży konsul może, po uprzednim potwierdzeniu tożsamości, wydać paszport tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu.

   

  W razie utraty pieniędzy konsul może:

  • pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z krewnymi lub znajo­mymi w Polsce;
  • w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możli­wości przekazania pieniędzy, wypłacić wnioskującemu kwo­tę, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie lub konto Ambasady;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Polski najtańszym środ­kiem transportu, o ile turysta zobowiąże się do jej zwrotu po powrocie.

   Należy pamiętać, że przekazywanie środków pieniężnych przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne ograniczone jest do wyjątkowych sytuacji. W zdecydowanej większości państw istnieje możliwość transferu pieniędzy z Polski drogą bankową. Ponadto działają firmy świad­czące płatne usługi transferu pieniędzy za granicę, które nie­malże natychmiast po potwierdzeniu operacji wypłacają tu­ryście za granicą pieniądze przekazane z Polski.

    

   W przypadku konfliktu z pracodawcą konsul może ułatwić kontakt ze związkami zawodowymi, inspekcją pracy czy inny­mi miejscowymi instytucjami zajmującymi się obroną praw pracowniczych w danym kraju.

    

   W przypadku zatrzymania, aresztowania lub pozbawienia wolności obywatel polski ma prawo wnioskować o kontakt z konsulem. Konsul zadba o to, aby obywatel RP nie był traktowany gorzej niż obywatel państwa, w którym przebywa.

    

   Na wniosek zatrzymanego konsul może:

    

  • powiadomić rodzinę;
  • wystąpić do władz miejscowych, uzyskać informację i prze­ka­zać zainteresowanemu powody zatrzymania, przewi­dy­waną w ustawodawstwie sankcję karną za popełnienie zarzucanego czynu, czas trwania procedury sądowej oraz ewentualne możliwości zwolnienia, a także dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów (wyboru adwokata musi dokonać sam zainteresowany);
  • utrzymywać kontakt z zatrzymanym.

   W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego, powiadamia krewnych w kraju oraz służy pomocą w załatwieniu wszelkich formalności na miejscu. Przy sprowadzaniu ciała do kraju koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w sytuacji braku odpowiedniego ubezpieczenia może je pokryć wyłącznie rodzina.

    

   Jakich działań żaden konsul nie może podjąć?

    

  • regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak uiszczanie długów, grzywien, mandatów, kosztów postę­powania sądowego itp.;
  • świadczyć takich usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe;
  • pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy uzyskaniu zakwaterowania;
  • ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych etc.);
  • pełnić funkcji adwokata lub angażować pełnomocnika w imie­niu osoby zainteresowanej (może natomiast dostar­czyć zainteresowanemu listę adwokatów cieszących się zau­fa­niem urzędu konsularnego).

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: