close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE KARTY POLAKA

 • Pola w rubrykach wypełnia się czytelnie, pismem drukowanym, w języku polskim

   

  W rubryce „Cel składania wniosku" należy zaznaczyć właściwą kratkę przez postawienie znaku x - możliwe warianty to:

  1. Przyznanie Karty Polaka.

  2. Przedłużenie ważności Karty Polaka.

  3. Wydanie duplikatu Karty Polaka.

  4. Zmiana danych posiadacza Karty Polaka.

   

   

  Część A           Dane osoby ubiegającej się o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka

   

  1. Nazwisko - pierwszy człon: wpisujemy posiadane nazwisko zgodnie z pisownią w przedłożonym dokumencie tożsamości, np. KORVIN.

  2. Imię: wpisujemy posiadane imię zgodnie z pisownią w przedłożonym dokumentem tożsamości, np. ANA.

  3. Nazwisko: wpisujemy nazwisko zgodnie z brzmieniem i pisownią języka polskiego, np. KORWN.

  4. Imię: wpisujemy imię zgodnie z brzmieniem i pisownią języka polskiego, np. ANNA.

  5. Data urodzenia: wpisujemy dzień/miesiąc/rok.

  6. Płeć: zaznaczamy x właściwą kratkę - Kobieta / Mężczyzna.

  7. Miejsce urodzenia: wpisujemy nazwę miejscowości np. NIEMENCZYN.

  8. Obywatelstwo: wpisujemy posiadane obywatelstwo np. LITEWSKIE, ROSYJSKIE, inne.

  9. Narodowość: wpisujemy POLSKA.

   

   

  Część B            Adres zamieszkania

   

  10. Jednostka podziału administracyjnego - rodzaj: np. REJON.

  11. Kod pocztowy: np. LT17174.

  12. Jednostka podziału administracyjnego - nazwa: np. ŠALČININKŲ.

  13. Miejscowość: np. EIŠIŠKĖS.

  14. Ulica: np. GEGUŽĖS.

  15. Numer domu i numer lokalu: wpisujemy numer domu i mieszkania.

  16. Kraj: wpisujemy LITWA.

   

   

  Część C            Dokument tożsamości wnioskodawcy

   

  17. Nazwa dokumentu: wpisujemy DOWÓD OSOBISTY lub PASZPORT.

  18. Seria i numer dokumentu: wpisujemy np. numer dowodu osobistego - LTU10702472.

  19. Data wydania dokumentu: dzień/miesiąc/rok np. 29 10 2004.

  20. Data ważności dokumentu: dzień/miesiąc/rok np. 29 10 2014.

   

   

  Część D           Dane przodków osoby ubiegającej się o przyznanie Karty Polaka

   

  Pierwsza osoba

  21. Imiona, nazwisko: wpisujemy imiona i nazwisko zgodnie z zapisem w dokumencie tożsamości,  np. MARIA STANISŁAWA JODKO. W przypadku wniosku o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego wpisać dane pierwszego z rodziców.

  22. Pokrewieństwo: należy zaznaczyć właściwą kratkę przez postawienie znaku x - możliwe warianty to: matka/ojciec, babcia/dziadek, prababcia/pradziadek.

  23. Obywatelstwo: wpisujemy obywatelstwo osoby wskazanej w punkcie 21, np. POLSKIE.

  24. Narodowość: wpisujemy narodowość osoby wskazanej w punkcie 21, np. POLSKA. W przypadku wniosku o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego wpisać numer Karty Polaka rodzica.

  25. Nazwa dokumentu tożsamości – dotyczy tylko wniosku o przyznanie Karty Polaka osobie małoletniej, należy wpisać nazwę przedkładanego dokumentu tożsamości rodzica.

  26. Seria i numer dokumentu tożsamości - dotyczy tylko wniosku o przyznanie Karty Polaka osobie małoletniej, należy wpisać serię i numer przedkładanego dokumentu tożsamości rodzica.

   

   

  Druga osoba

   

  27. Imiona, nazwisko: wpisujemy imiona i nazwisko np. JAN KOWALSKI. W przypadku wniosku o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego wpisać dane drugiego z rodziców.

  28. Pokrewieństwo: należy zaznaczyć właściwą kratkę przez postawienie znaku x - możliwe warianty to matka/ojciec, babcia/dziadek, prababcia/pradziadek.

  29. Obywatelstwo: wpisujemy obywatelstwo osoby wskazanej w punkcie 27, np. POLSKIE.

  30. Narodowość: wpisujemy narodowość osoby wskazanej w punkcie 27, np. POLSKA. W przypadku wniosku o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego wpisać numer Karty Polaka rodzica. Jeżeli rodzic nie posiada Karty Polaka należy wpisać jego narodowość.

  31. Nazwa dokumentu tożsamości – dotyczy tylko wniosku o przyznanie Karty Polaka osobie małoletniej, należy wpisać nazwę przedkładanego dokumentu tożsamości drugiego z rodziców.

  32. Seria i numer dokumentu tożsamości - dotyczy tylko wniosku o przyznanie Karty Polaka osobie małoletniej, należy wpisać serię i numer przedkładanego dokumentu tożsamości drugiego z rodziców.

   

   

  Część E            Zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej

   

  33. Do wniosku załączono zaświadczenie: należy zaznaczyć znakiem x właściwą kratkę, osoby, które przedstawiają zaświadczenie o aktywności na rzecz polskości od ZPL - zaznaczają x kratkę TAK, pozostałe osoby zaznaczają kratkę NIE.

   

   

  Część F            Poświadczenie znajomości języka polskiego

   

  34. Do wniosku załączono poświadczenie znajomości języka polskiego wydane na podstawie przepisów ustawy o języku polskim, świadectwo ukończenia szkoły lub studiów w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwa ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim: należy zaznaczyć znakiem x właściwą kratkę; osoby, które przedstawiają dokument poświadczający znajomość języka polskiego – zaznaczają x kratkę TAK, pozostałe osoby zaznaczają kratkę NIE.

   

   

  Część G           Oświadczenie osoby składającej wniosek

   

  Należy uważnie zapoznać się z oświadczeniem dotyczącym repatriacji wnioskującego lub jego przodków (punkt 1.) oraz posiadania obywatelstwa polskiego lub zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (przekreślić niewłaściwe określenie, np. nie posiadam/ małoletni nie posiada ).

   

   

  Część H           Podpis osoby składającej wniosek o przyznanie Karty Polaka lub podpis osoby małoletniej w wieku od 3 do 18 lat w przypadku wniosku o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego

   

  W lewym górnym rogu należy wkleić zdjęcie wykonane zgodnie z instrukcją we wniosku.

  Małoletni w wieku powyżej 16. roku życia wyrażający zgodę na przyznanie Karty Polaka zaznacza znakiem x właściwą kratkę, pozostali wnioskujący pozostawiają kratkę bez zaznaczenia.

  35. Miejscowość i data: wpisujemy miejscowość, np. JASZUNY i datę, np. 15.04.2008 r.

  36. Podpis: wnioskodawca składa swój podpis (podpis nie może wykraczać poza ramkę).

  37. Podpis rodziców posiadających Kartę Polaka lub przedstawiciela ustawowego – punkt ten dotyczy składania wniosku o przyznanie Karty Polaka osobie małoletniej, podpis składa rodzic posiadający Kartę Polaka lub oboje rodzice posiadający Kartę Polaka.

  38. Podpis rodzica nieposiadającego Karty Polaka - punkt ten dotyczy składania wniosku o przyznanie Karty Polaka osobie małoletniej, podpis składa rodzic nie posiadający Karty Polaka.

  39. Liczba załączników/liczba kartek: wpisujemy liczbę załączników i kartek np. 5 / 9.

  40. Uwagi: w tym polu wnioskodawca może wpisać ważne dla niego informacje, które nie znalazły się w wypełnionym przez niego wniosku.

   

   

  Informacje dodatkowe

   

  Do wniosku należy załączyć:

  - fotografię o wymiarach 35 x 45 mm wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,

  - kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

  Wnioskodawca ma obowiązek przedstawić dokumenty i inne dowody potwierdzające jego polskie pochodzenie. Tymi dokumentami i dowodami są w szczególności:

  - polskie dokumenty tożsamości;

  - akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty potwierdzające związek z polskością;

  - dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych

  - dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;

  - dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;

  - zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza;

  - zaświadczenie organizacji polskiej - uprawnienia do wydawania zaświadczeń posiada ZPL;

  - prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.

  Małoletniemu przyznaje się Kartę Polaka na wniosek rodziców, gdy:

  1. Oboje rodzice posiadają Kartę Polaka.

  2. Jeden z rodziców posiada Kartę Polaka - za zgodą drugiego z rodziców wyrażoną w oświadczeniu złożonym przed konsulem chyba, że drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska.

  3. Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

   

   

  UWAGA!

   

  Na spotkanie z konsulem należy przynieść starannie wypełniony wniosek oraz oryginały dokumentów, których kserokopie dołączone zostały do wniosku.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: