close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 5 września 2017

  Uprzejmie przypominamy o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie projektów polonijnych zaplanowanych na I połowę roku 2018. Termin składania wniosków - do końca września 2017 r.

  Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektów polonijnych:

   

   1. projekty należy składać wyłącznie na załączonym formularzu

   2. wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mailowy: wilno.amb.wk@msz.gov.pl

   3. termin nadsyłania zgłoszeń: w przypadku projektów, których realizacja jest zaplanowana w I półroczu i projektów całorocznych – do końca września 2017 r.,  w przypadku projektów na II półrocze -  do 31 marca 2018 roku;

   4. budżet wydarzenia szacowany jest na kwotę wyższą niż 1 tys. EUR.

   

   

  Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

   

   

  Dofinansowanie można uzyskać w szczególności na następujące działania:

   

   1. SZKOLNICTWO POLSKIE ZA GRANICĄ:

   - zakup materiałów niezbędnych do nauki, tj. zakup materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych

  i książek,

   - zakup wyposażenia sal lekcyjnych (cena jednostkowa sprzętu nie może przekraczać 500 EUR),

   - organizację/udział w konferencjach oświatowych,

   - warsztaty edukacyjne dla nauczycieli j. polskiego,

   - organizację zajęć dodatkowych,

   - organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży (np. olimpiady, dyktanda, zawody sportowe), uroczystości rozpoczęcia i zakończenie roku szkolnego,

   - wycieczki edukacyjne po Litwie i do Polski.

   

   2. KULTURA I SZTUKA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:

   - organizację przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich, w tym m.in. organizację:

   - konferencji, seminariów, pokazów filmów polskich,

   - obchodów ważnych rocznic historycznych,

   - kombatanckich uroczystości rocznicowych,

  - wieczorów autorskich artystów,  koncertów, wystaw, przedstawień oraz warsztatów teatralnych, dni kultury polskiej,

   - zakup sprzętu komputerowego (cena jednostkowa sprzętu do 500 EUR),

  - zakup lub przygotowanie wydawnictw i publikacji upamiętniających historię Polaków za granicą,

  - komputeryzację i archiwizację zbiorów bibliotecznych,

  - opieka nad miejscami pamięci narodowej.

   

   

  Uprzejmie informujemy, że w ramach projektów nie będą dofinansowane żadne wydatki związane z „wynagrodzeniem osobowym”, a więc honoraria dla artystów, członków jury, prelegentów, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło lub/i umów zleceń. Koszty takie muszę być opłacane przez wnioskodawcę projektu i wpisane do budżetu jako wkład własny.

   

  Zwracamy uwagę również na konieczność skrupulatnego zaplanowania projektu oraz rzetelnego opracowania jego budżetu.

   

  Przypominamy, że na bieżąco rozpatrywane są Państwa wnioski o wsparcie wydarzeń w ramach tzw. małych projektów (do 1 tys. EUR).

   

  Prosimy o kierowanie pism bezpośrednio na adres e-mailowy Wydziału Konsularnego (e-mail: wilno.amb.wk@msz.gov.pl.)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: