close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OGŁOSZENIA

 • 13 lutego 2019

  Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy marki BMW X3, rok produkcji 2010, silnik benzynowy 2.0 l., 110 KW, przebieg 165 204 km, manualna skrzynia biegów.

  Samochód wymaga naprawy w zakresie układu wydechowego (wymiana sondy Lambda). Samochód bez ważnego przeglądu technicznego.

   

  Cena wywoławcza – 4 900,00 EUR (słownie: cztery tysiące dziewięćset euro)

   

  Osoby zainteresowane nabyciem mogą obejrzeć samochód po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dzwoniąc do sekretariatu Ambasady pod numer +370 5 219 4701 lub pisząc e-mail na adres: wilno.amb.sekretariat@msz.gov.pl.

   

  Podpisane oferty pisemne z proponowaną kwotą zakupu należy składać w siedzibie Ambasady (Sv. Jono gatve 3, LT-01123 Vilnius) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg BMW X3”, w dni robocze
  w godz. 9.30-16.00,
  do dnia 13 marca 2019 r. do godz. 10.00

   

  Oferta powinna zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr tel. kontaktowego.
  2. Oferowaną cenę i określenie formy płatności (przelew bankowy lub gotówka).
  3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin.

  Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

  1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
  2. Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 dotyczących wymogów oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie wpłaconym w gotówce w kasie Ambasady wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, tj. 490,00 EUR (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt euro).

  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostaną zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

   

  Nabywca zobowiązany jest do opłacenia wszystkich kosztów związanych z przerejestrowaniem samochodu.

   

  Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym samochodu, a osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo stosowne pełnomocnictwa i aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

   

  Komisyjne otwarcie ofert, otwarte dla oferentów, nastąpi w dniu 13 marca 2019r. o godz. 13.00

   

  Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę.

   

  W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.

   

  Nabywca podpisuje umowę kupna/sprzedaży niezwłocznie po zakończeniu przetargu i dokonuje płatności w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Pojazd zostanie wydany po dokonaniu płatności. Nabywca kupuje pojazd w jego obecnym stanie. Przystępując do przetargu wyraża zgodę na opłacenie wszystkich opłat związanych z nabyciem i przerejestrowaniem pojazdu, w tym podatków, kosztów rejestracji, przeglądów technicznych i wszelkich innych kosztów wymaganych prawem miejscowym.

   

  Ambasada RP w Wilnie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

   

  Ostateczny termin wpłaty ceny samochodu, pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

   

  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. 

   

   

   

   

   

   

  IMGP7680
  IMGP7681
  IMGP7682
  IMGP7683
  IMGP7695
  IMGP7696
  IMGP7704

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: