close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OGŁOSZENIA

 • 18 stycznia 2019

  Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy marki BMW 740Li, rok produkcji 2009, przebieg 134 109 km (na dzień 31.12.2018). Samochód wymaga naprawy (wtryski paliwa i pompa wodna).

  Cena wywoławcza – 11 200,00 EUR (słownie: jedenaście tysięcy dwieście euro)

   

  Osoby zainteresowane nabyciem mogą obejrzeć samochód po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dzwoniąc do sekretariatu Ambasady pod numer +370 5 219 4701 lub pisząc e-mail na adres: wilno.amb.sekretariat@msz.gov.pl.

   

  Podpisane oferty pisemne z proponowaną kwotą zakupu należy składać w siedzibie Ambasady (Sv. Jono gatve 3, LT-01123 Vilnius) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg BMW 740Li”, w dni robocze w godz. 9.30-16.00, do dnia 21 marca 2019 r. do godz. 9.00.

   

  Oferta powinna zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr tel. kontaktowego.
  2. Oferowaną cenę i określenie formy płatności (przelew bankowy lub gotówka).
  3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

   Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

  1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
  2. Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 dotyczących wymogów oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie wpłaconym w gotówce w kasie Ambasady wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, tj. 1 120 EUR (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia euro).

  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostaną zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

   

  Nabywca zobowiązany jest do opłacenia wszystkich kosztów związanych z przerejestrowaniem samochodu.

   

  Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym samochodu, a osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo stosowne pełnomocnictwa i aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

   

  Komisyjne otwarcie ofert, otwarte dla oferentów, nastąpi w dniu 21 marca 2019r. o godz. 14.00.

   

  Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę.

   

  W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.

   

  Nabywca podpisuje umowę kupna/sprzedaży niezwłocznie po zakończeniu przetargu i dokonuje płatności w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Pojazd zostanie wydany po dokonaniu płatności. Nabywca kupuje pojazd w jego obecnym stanie. Przystępując do przetargu wyraża zgodę na opłacenie wszystkich opłat związanych z nabyciem i przerejestrowaniem pojazdu, w tym podatków, kosztów rejestracji, przeglądów technicznych i wszelkich innych kosztów wymaganych prawem miejscowym.

   

  Ambasada RP w Wilnie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

   

  Ostateczny termin wpłaty ceny samochodu, pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

   

  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. 

   

   

   

   

   

  _DSC4190
  _DSC4191
  _DSC4200
  _DSC4213

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: