close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OGŁOSZENIA

 • 12 września 2017

  Ambasada RP w Wilnie ogłasza przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego tj. samochodu osobowego: Mercedes C250 CGI

   

  1. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO

   Ambasada RP w Wilnie ul. Smelio 20A LT – 10 323 Wilno Litwa,

   e-mail: wilno.amb.sekretariat @ msz.gov.pl

   

  2.MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego przez Komisję przetargowa w dniu

  02 października 2017r. o godz.12.00

   

  3.MIEJSCE I TERMIN W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANE SKŁADNIKI MAJĄTKU           RUCHOMEGO

    Składniki majątku ruchomego będące przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie     sprzedającego przy ul.Smelio 20A LT – 10323 Wilno, Litwa w dniach 19 - 21.09.2017r. w godzinach 10-15 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr +370 5 2194700

   

  4.RODZAJ, TYP, ILOŚĆ SPRZEDAWANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO ORAZ CENY WYWOŁAWCZE

  Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy:

   MERCEDES BENZ C 250 CGI   

        Pojemność silnika – 1796 cm3

        Rodzaj paliwa – benzyna

        Ilość cylindrów – 4

       Rok produkcji – 2010

       Nr VIN –WDD2040471A506809

       Nr rejestracyjny – 16 2 016

       Skrzynia biegów – automat

       Kolor – czarny metalik

       Stan licznika – 85 126 km

      Cena wywoławcza – 8 079,75 Euro

     Uwagi – sprawny technicznie, serwisowany, stan dobry; nieprzydatny do użytku na placówce

   

  5.WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA

     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego. Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie wpłaconym w gotówce wadium w kasie Ambasady RP w Wilnie ul.Smelio 20A lub na rachunek bankowy: Ambasada RP w Wilnie ul. Smelio 20A, LT – 10323 Vilnius, Lithuania, IBAN: LT 65 2140 0300 0019 3641. Nazwa banku: Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius. Adres banku: Didzioji g.18, LT – 01128 Vilnius, Lithuania. SWIFT: NDEALT2X z dopiskiem:                                 „Wadium  – Mercedes C250”.

  Niewpłacenie wadium jest  powodem do automatycznego odrzucenia oferty.

  Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i wyłącznie w formie pieniężnej. Wadium złożone przez oferentów których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, sprzedający zwróci w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

   

  6.OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  1). Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu komórkowego, i adres e- mailowy.

  2). Oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza i warunki jej zapłaty.

  3). Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

  W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru.

   

  7.TERMIN  MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY

  Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie pod adresem: Ambasada RP w Wilnie ul.Smelio 20A LT-10323 Wilno, Litwa

  Na kopercie powinien znajdować się napis „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu                    Mercedes C250”

  Oferty pisemne należy składać w dni robocze (pon-piątek) w godz.9.00 – 15.00 nie później niż do dnia 29 września 2017r. do godz.12.00  w sekretariacie Urzędu. Oferta jest wiążąca przez 14 dni. Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie złożonym wadium, zgodnie z pkt.5 niniejszego ogłoszenia. Niepełna lub niepodpisana oferta zostanie odrzucona. Niewpłacenie wadium jest również powodem do automatycznego odrzucenia oferty.

  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty i bez podania przyczyny.

   

  8.ODRZUCENIE OFERT

  Komisja przetargowa odrzuca oferty jeżeli:

  - zostały złożone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium.

  - nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  O odrzuceniu oferty Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

   

  9. INNE INFORMACJE

  Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży.

  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia w terminie określonym przez sprzedającego.

  Jeżeli nabywca nie wpłaci do kasy sprzedającego w wyznaczonym terminie zaoferowanej sumy traci tym samym prawo nabycia samochodu będącego przedmiotem przetargu, zaś Komisja przetargowa zaproponuje kupno pojazdu następnemu oferentowi który przedstawił następną najwyższą ofertę cenową.

  Załącznik nr 1 do oferty.

   

  Załącznik nr 1 do ogłoszenia o sprzedaży samochodu służbowego.

   

  FORMULARZ OFERTOWY

  OFERTA ZAKUPU SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO SKIEROWANA DO

  AMBASADY RP W WILNIE

   

    

   

  Typ, model i numer rejestracyjny pojazdu……………………………………………………………………………………………

  Nazwa oferenta ( imię i nazwisko lub nazwa firmy……………………………………………………………………………….

  w przypadku firmy-imię i nazwisko oraz funkcja podpisującego…………………………………………………………..

  Adres zamieszkania lub adres siedziby firmy………………………………………………………………………………………..

  Proponowana cena w walucie EURO……………………………………………………………………………………………………

  Słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Forma płatności : gotówka

   

  Niniejszym oświadczam, że:

  - zapoznałem/łam się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń

  - z pełną odpowiedzialnością rezygnuję z oględzin pojazdu

  ( niepotrzebne skreślić)

   

  Data, miejsce……………………………………………Czytelny podpis…………………………………………………………….

   

                                                                                Dla firm…………………………………………………………………………….

                                                                                                                (miejsce na pieczęć firmową)

  Tagi: mercedes

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: