close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OGŁOSZENIA

 • 1 sierpnia 2017

  Ambasada RP w Wilnie ogłasza przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego tj. samochodów osobowych: Seat Alhambra; Mercedes C250 CGI; Mercedes C220 CDI.

  1. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO

  Ambasada RP w Wilnie ul. Smelio 20A LT – 10 323 Wilno Litwa,

  e-mail: vilnius.embassy@msz.gov.pl

   

  2. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego przez Komisję przetargowa w dniu 22 sierpnia 2017r. o godz.12.00

   

  3. MIEJSCE I TERMIN W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANE SKŁADNIKI MAJĄTKU           RUCHOMEGO

  Składniki majątku ruchomego będące przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie     sprzedającego przy ul.Smelio 20A LT – 10323 Wilno, Litwa w dniach 08 - 10.08.2017r. w godzinach 10-15 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr +370 5 2194700

   

  4. RODZAJ, TYP, ILOŚĆ SPRZEDAWANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO ORAZ CENY WYWOŁAWCZE

  Przedmiotem sprzedaży są samochody osobowe:

  A - SEAT ALHAMBRA STYLE 2.0 TDI CR 140 Ag DSG

     Pojemność silnika – 1968 cm3

     Rodzaj paliwa – olej napędowy

     Ilość cylindrów – 4

     Rok produkcji – 2011

     Nr VIN – VSSZZZ7NZBV513090

     Nr rejestracyjny – 16 2 012

     Skrzynia biegów – automat 6-stopniowa

     Kolor – czarny metalik

     Stan licznika – 160 341 km

     Cena wywoławcza – 8 640.- Euro

  Uwagi – sprawny technicznie, serwisowany, stan dobry; nieprzydatny do użytku na placówce

   

  B - MERCEDES BENZ C 250 CGI   

        Pojemność silnika – 1796 cm3

        Rodzaj paliwa – benzyna

        Ilość cylindrów – 4

        Rok produkcji – 2010

        Nr VIN –WDD2040471A506809

        Nr rejestracyjny – 16 2 016

        Skrzynia biegów – automat

        Kolor – czarny metalik

        Stan licznika – 85 126 km

        Cena wywoławcza – 8 977,50 Euro

     Uwagi – sprawny technicznie, serwisowany, stan dobry; nieprzydatny do użytku na placówce

   

  C - MERCEDES BENZ C220 CDI

        Pojemność silnika – 2143 cm3

        Rodzaj paliwa – olej napędowy

        Ilość cylindrów – 4

        Rok produkcji – 2009

        Nr VIN –WDD2040021F411028

        Nr rejestracyjny – 16 2 023

        Skrzynia biegów – automat

        Kolor – czarny metalik

        Stan licznika –76 776 km

        Cena wywoławcza – 7 762,50 Euro

     Uwagi – sprawny technicznie, serwisowany, stan dobry; nieprzydatny do użytku na placówce

   

  5. WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego. Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie wpłaconym w gotówce wadium w kasie Ambasady RP w Wilnie ul.Smelio 20A lub na rachunek bankowy: Ambasada RP w Wilnie ul. Smelio 20A, LT – 10323 Vilnius, Lithuania, IBAN: LT 65 2140 0300 0019 3641. Nazwa banku: Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius. Adres banku: Didzioji g.18, LT – 01128 Vilnius, Lithuania. SWIFT: NDEALT2X z dopiskiem: „Wadium A – Seat Alhambra” lub „Wadium B – Mercedes C250” lub „Wadium C – Mercedes C220”.

   

  Niewpłacenie wadium jest  powodem do automatycznego odrzucenia oferty.

   

  Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i wyłącznie w formie pieniężnej. Wadium złożone przez oferentów których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, sprzedający zwróci w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

   

  6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  1) Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu komórkowego, i adres e- mailowy.

  2) Oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza i warunki jej zapłaty.

  3) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

  W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru.

   

  7. TERMIN  MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY

  Ofertę wraz wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie pod adresem: Ambasada RP w Wilnie ul.Smelio 20A LT-10323 Wilno, Litwa

  Na kopercie powinien znajdować się napis „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu A-Seat Alhambra” lub B-Mercedes C250 lub C-Mercedes C220

  Oferty pisemne należy składać w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godz.9.00 – 15.00 nie później niż do dnia 18 sierpnia 2017r. do godz.12.00  w sekretariacie Urzędu. Oferta jest wiążąca przez 14 dni. Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie złożonym wadium, zgodnie z pkt.5 niniejszego ogłoszenia. Niepełna lub niepodpisana oferta zostanie odrzucona. Niewpłacenie wadium jest również powodem do automatycznego odrzucenia oferty.

  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty i bez podania przyczyny.

   

  8. ODRZUCENIE OFERT

  Komisja przetargowa odrzuca oferty jeżeli:

  - zostały złożone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium.

  - nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

   

  O odrzuceniu oferty Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

   

  9. INNE INFORMACJE

  Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży.

  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia w terminie określonym przez sprzedającego.

  Jeżeli nabywca nie wpłaci do kasy sprzedającego w wyznaczonym terminie zaoferowanej sumy traci tym samym prawo nabycia samochodu będącego przedmiotem przetargu, zaś Komisja przetargowa zaproponuje kupno pojazdu następnemu oferentowi który przedstawił następną najwyższą ofertę cenową.

   

  Załącznik nr 1 do oferty.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: