close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OGŁOSZENIA

 • 4 lipca 2017

  Ambasada RP w Wilnie zawiadamia, że na podstawie art. 703 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017r., poz.459 z późn.zm) w związku z §14 pkt. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. „w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa”, zamyka przetarg ogłoszony w dniu 4 lipca 2017 roku na sprzedaż składników majątku ruchomego tj. samochodów osobowych: Seat Alhambra, Mercedes C250 CGI, Mercedes C220 CDI, bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zgodnie ze wskazanymi w ogłoszeniu zapisami Ambasada RP w Wilnie zastrzegła sobie takie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty i bez podania przyczyny. Oferentom nie przysługują w związku z zamknięciem niniejszego postępowania żadne roszczenia względem Organizatora przetargu.

  Informacja o przetargu

  Ambasada RP w Wilnie ogłasza przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego tj. samochodów osobowych:

  1. Seat Alhambra
  2. Mercedes C250 CGI
  3. Mercedes C220 CDI

    

  1. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO

   Ambasada RP w Wilnie ul. Smelio 20A LT – 10 323 Wilno Litwa,

   e-mail: wilno.ambasada @ msz.gov.pl

  2.MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego przez Komisję przetargowa w dniu 24 lipca       2017r. o godz.12.00

  3.MIEJSCE I TERMIN W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANE SKŁADNIKI MAJĄTKU           RUCHOMEGO

    Składniki majątku ruchomego będące przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie     sprzedającego przy ul.Smelio 20A LT – 10323 Wilno, Litwa w dniach 10 - 12.07.2017r. w godzinach 10-15 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr +370 5 2194700

  4.RODZAJ, TYP, ILOŚĆ SPRZEDAWANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO ORAZ CENY WYWOŁAWCZE

  Przedmiotem sprzedaży są samochody osobowe:

  A- SEAT ALHAMBRA STYLE 2.0 TDI CR 140 Ag DSG

     Pojemność silnika – 1968 cm3

     Rodzaj paliwa – olej napędowy

     Ilość cylindrów – 4

    Rok produkcji – 2011

    Nr VIN – VSSZZZ7NZBV513090

    Nr rejestracyjny – 16 2 012

    Skrzynia biegów – automat 6-stopniowa

    Kolor – czarny metalik

    Stan licznika – 160 341 km

    Cena wywoławcza – 9 600.- Euro

  Uwagi – sprawny technicznie, serwisowany, stan dobry; nieprzydatny do użytku na placówce

  B- MERCEDES BENZ C 250 CGI   

        Pojemność silnika – 1796 cm3

        Rodzaj paliwa – benzyna

        Ilość cylindrów – 4

       Rok produkcji – 2010

       Nr VIN –WDD2040471A506809

       Nr rejestracyjny – 16 2 016

       Skrzynia biegów – automat

       Kolor – czarny metalik

       Stan licznika – 85 126 km

      Cena wywoławcza – 9 975.- Euro

     Uwagi – sprawny technicznie, serwisowany, stan dobry; nieprzydatny do użytku na placówce

  C- MERCEDES BENZ C220 CDI

       Pojemność silnika – 2143 cm3

        Rodzaj paliwa – olej napędowy

        Ilość cylindrów – 4

       Rok produkcji – 2009

       Nr VIN –WDD2040021F411028

       Nr rejestracyjny – 16 2 023

       Skrzynia biegów – automat

       Kolor – czarny metalik

       Stan licznika –76 776 km

      Cena wywoławcza –8 625.- Euro

     Uwagi – sprawny technicznie, serwisowany, stan dobry; nieprzydatny do użytku na placówce

  5.WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA

     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego. Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie wpłaconym w gotówce wadium w kasie Ambasady RP w Wilnie ul.Smelio 20A z dopiskiem: „Wadium A – Seat Alhambra” lub „Wadium B – Mercedes C250” lub „Wadium C – Mercedes C220”.

  Niewpłacenie wadium jest  powodem do automatycznego odrzucenia oferty.

  Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i wyłącznie w formie pieniężnej. Wadium złożone przez oferentów których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, sprzedający zwróci w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

  6.OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  1). Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu komórkowego, i adres e- mailowy.

     2). Oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza i warunki jej zapłaty.

  3). Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

  W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru.

  7.TERMIN  MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY

  Ofertę wraz wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie pod adresem: Ambasada RP w Wilnie ul.Smelio 20A LT-10323 Wilno, Litwa

  Na kopercie powinien znajdować się napis „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu A-Seat Alhambra” lub B-Mercedes C250 lub C-Mercedes C220

  Oferty pisemne należy składać w dni robocze (pon-piątek) w godz.9.00 – 15.00 nie później niż do dnia 21 lipca 2017r. do godz.12.00  w sekretariacie Urzędu. Oferta jest wiążąca przez 14 dni. Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie złożonym wadium, zgodnie z pkt.5 niniejszego ogłoszenia. Niepełna lub niepodpisana oferta zostanie odrzucona. Niewpłacenie wadium jest również powodem do automatycznego odrzucenia oferty.

  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty i bez podania przyczyny.

  8.ODRZUCENIE OFERT

  Komisja przetargowa odrzuca oferty jeżeli:

  - zostały złożone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium.

  - nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  O odrzuceniu oferty Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

  8. INNE INFORMACJE

  Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży.

  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia w terminie określonym przez sprzedającego.

  Jeżeli nabywca nie wpłaci do kasy sprzedającego w wyznaczonym terminie zaoferowanej sumy traci tym samym prawo nabycia samochodu będącego przedmiotem przetargu, zaś Komisja przetargowa zaproponuje kupno pojazdu następnemu oferentowi który przedstawił następną najwyższą ofertę cenową.

  Załącznik nr 1 do oferty.

  Załącznik nr 1 do ogłoszenia o sprzedaży samochodu służbowego.

   

  FORMULARZ OFERTOWY

  OFERTA ZAKUPU SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO SKIEROWANA DO

  AMBASADY RP W WILNIE

   

    

   

  Typ, model i numer rejestracyjny pojazdu……………………………………………………………………………………………

  Nazwa oferenta ( imię i nazwisko lub nazwa firmy……………………………………………………………………………….

  w przypadku firmy-imię i nazwisko oraz funkcja podpisującego…………………………………………………………..

  Adres zamieszkania lub adres siedziby firmy………………………………………………………………………………………..

  Proponowana cena w walucie EURO……………………………………………………………………………………………………

  Słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Forma płatności : gotówka

   

  Niniejszym oświadczam, że:

  - zapoznałem/łam się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń

  - z pełną odpowiedzialnością rezygnuję z oględzin pojazdu

  ( niepotrzebne skreślić)

   

  Data, miejsce……………………………………………Czytelny podpis…………………………………………………………….

   

                                                                                Dla firm…………………………………………………………………………….

                                                                                                                (miejsce na pieczęć firmową)

   

  Tagi: sprzedaż

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: