close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DOKUMENTY ARCHIWALNE

 • Wydobycie dokumentów

   

   

  Litewskie Centralne Państwowe Archiwum (Lietuvos centrinis valstybės archyvas, adres O. Milašiaus g. 21, 10102 Vilnius, regon 190764187 , konto rozliczeniowe  w banku AB bankas „SWEDBANK", Konstitucijos 20A, Vilnius, SWIFT: HABALT22, kod banku 73000, numer konta  LT09 7300 0100 0245 7195)  gromadzi i przechowuje archiwalia:

  • litewskich urzędów państwowych, powiatowych, samorządowych, placówek kultury, nauki, oświaty, organizacji i działaczy społecznych (1918-1940 r.);
  • urzędów, które funkcjonowały w województwach wileńskim i częściowo nowogródzkim w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej (1919-1939);
  • organów policji, więzień, urzędów powiatowych i samorządowych okresu okupacji nazistowskiej (1941-1944) ;
  • Prezydium Rady Najwyższej, Rady Ministrów, ministerstw i innych centralnych urzędów Litewskiej SRR z okresów okupacji sowieckiej (1940-1941 i 1944-1990)

  oraz prowadzi poszukiwania, wydaje zaświadczenia i inne dokumenty z zakresu  spraw własnościowych, zamieszkania, obywatelstwa, nauki, wykształcenia, pobytu w więzieniach,  deportacji do prac przymusowych na rzecz III Rzeszy, pobytu w gettach, stażu pracy,  repatriacji i in.

   

   

   

  Litewskie Archiwum Akt Specjalnych (Lietuvos ypatingasis archyvas, Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, regon 193053247, Nr konta LT48 7300 0100 0246 2313, w banku AB bankas „SWEDBANK", adres: Konstitucijos  20A, Vilnius, SWIFT: HABALT22, kod banku 73000), gromadzi i przechowuje zasoby Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) Litewskiej SRR, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MWD) Litewskiej SRR oraz  prowadzi poszukiwania, wydaje zaświadczenia, udostępnia kopie akt z zakresu represjonowania w okresie stalinowskim, służby w armii sowieckiej, wyjazdu za granicę od lat pięćdziesiątych itp.

   

   

   

  Regionalne  Archiwum Państwowe  w Wilnie (Vilniaus regioninis valstybės  archyvas, O. Milašiaus g. 23, LT-10102 Vilnius, regon 193171427, Nr konta LT85 7300 0100 0246 2326 w banku AB bankas „SWEDBANK", adres:  Konstitucijos  g. 20A, Vilnius, SWIFT: HABALT22, kod banku 73000), gromadzi i przechowuje  powojenne zasoby instytucji państwowych, samorządowych, pozarządowych,  organizacji społecznych, osób prywatnych okręgu  wileńskiego( miasto Wilno, rejon  wileński, rejon solecznicki, rejon święciański, rejon trocki, rejon szyrwincki, rejon wiłkomierski, miasto Elektreny) oraz prowadzi poszukiwania, wydaje zaświadczenia i inne dokumenty z zakresu  spraw własnościowych, zamieszkania, stażu pracy i inne  z okresu powojennego do dnia dzisiejszego.

   

   

   

  Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne (Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Gerosios Vilties g.10, LT-03134, regon 190764568, Nr konta  LT61 7300 0100 3532 4224 w banku AB bankas „SWEDBANK", adres:  Konstitucijos  g. 20A, Vilnius, SWIFT: HABALT22, kod banku 73000),  gromadzi i przechowuje dokumenty od czasów najdawniejszych do 1918 r., tzn. dokumenty urzędów Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI w.-1795 r.), dokumenty urzędów i instytucji, które funkcjonowały w guberniach Wileńskiej, Kowieńskiej i Suwalskiej w okresie imperium Rosyjskiego (1795-1918 r.), w tym metrykalne księgi wyznaniowe (rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów) od czasów najdawniejszych do 1940 r. oraz księgi rejestracji stanu cywilnego od 1940 r. Na podstawie ksiąg tych wydaje odpisy aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu. Wnioski o wydobycie odpisów dokumentów metrykalnych powinny zawierać datę i miejsce urodzenia/ślubu/zgonu osoby poszukiwanej.  Archiwum nie prowadzi wydobycia dokumentów z zakresu spraw własnościowych sprzed 1918 r.

  Usługi archiwalne są płatne z góry i zależą od rodzaju wydobywanych dokumentów. Opłata archiwalna patrz: www.archyvai.lt.

   

   

   

  Uwaga.  Od wnioskodawców zamieszkałych za granicą litewskie archiwa pobierają dodatkową opłatę na pokrycie kosztów przesyłki dokumentów za granicę.

  Za wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów (informacji) dotyczących gruntów i budynków, położonych w m. Wilnie i innych dużych miastach Republiki Litewskiej Litewskie Centralne Archiwum Państwowe pobiera podwójną opłatę archiwalną.

  Poniżej załączone są formularze o  wykonanie kwerend w sprawach własnościowych, opracowane przez  Litewskie Centralne Archiwum  Państwowe i Wileńskie Regionalne Archiwum Państwowe.

  Urząd konsularny w Wilnie pośredniczy w wydobywaniu z litewskich archiwów dokumentów niezbędnych do załatwiania spraw urzędowych w Polsce (spadkowych, potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu mienia pozostawionego, umiejscowienia aktów w urzędach stanu cywilnego itp.) Wnioskodawcy powinni spełniać zarówno wymogi, określone przez litewskie archiwa, jak również  przedstawić dowody, że posiadają interes lub obowiązek prawny w odniesieniu do załatwianej sprawy. Do wniosków należy załączyć kopie dowodu opłaty.

   

  Wniosek do Litewskiego Państwowego Centralnego Archiwum

  Wniosek do Regionalnego Archiwum państwowego w Wilnie

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: