close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WPROWADZANIE DO UE OSOBISTYCH PRZESYŁEK PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

 • Przesyłki osobiste produktów pochodzenia zwierzęcego zawierające mięso, mleko lub ich produkty wprowadzane do UE mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia zwierząt w całej Wspólnocie. Wiadomo, na przykład, że niebezpieczne patogeny, które powodują choroby zwierząt takie jak pryszczyca, klasyczny pomór świń czy afrykański pomór świń mogą znajdować się w mięsie, mleku lub ich produktach. Stąd patogeny mogą zostać wprowadzone do UE, jeżeli przesyłki osobiste zawierające mięso, mleko i ich produkty zostaną wysyłane pocztą lub przywiezione w bagażu podróżnych przybywających z państw spoza Wspólnoty, gdzie takie patogeny mogą być w obiegu.
  Aby uniknąć wprowadzenia m.in. tych chorób, Wspólnota ustanowiła na wiele lat pełen zestaw przepisów regulujących przywóz żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego w celach handlowych.
  Pierwsze zasady odnośnie przywozu osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzono wraz z publikacją Decyzji Komisji 2002/995/WE ustanawiającej tymczasowe środki bezpieczeństwa w odniesieniu do przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia. Rozpoczęta została wówczas także kampania informacyjna, która miała na celu podniesienie świadomości społeczeństwa odnośnie nowych wymagań.
  W związku z ciągle istniejącym ryzykiem przeniesienia poważnych chorób zwierzęcych do Wspólnoty poprzez wprowadzenie osobistych przesyłek mięsa, mleka lub produktów, Decyzja Komisji 2002/995/WE, została uaktualniona i zastąpiona bardziej trwałymi środkami. Zostały one określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 745/2004.
  Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 maja 2004 r. oraz:

  • wprowadziło zasadę, że podróżni nie mogą wprowadzać do Wspólnoty mięsa i produktów mięsnych oraz mleka i przetworów mlecznych, chyba, że te produkty są zgodne z unijnymi zasadami przywozu w celach handlowych i zostały zgłoszone do weterynaryjnej kontroli granicznej w miejscu przywozu wraz z niezbędną, oficjalną dokumentacją weterynaryjną
  • nadal kontynuowało istniejącą kampanię uświadamiającą w celu ostrzegania podróżnych o przepisach obowiązujących w punktach wejścia do UE i zakładało zwiększenie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich w zakresie informowania pasażerów o zasadach przywozu produktów osobistych, przed przybyciem na terytorium UE
  • zachęcało państwa członkowskie do wprowadzenia skutecznych mechanizmów wyszukiwania dużej ilości bagażu
  • ustanowiło szczególne przepisy, które pozwalają krajom członkowskim UE nakładać skuteczne i odstraszające kary na tych podróżnych, którzy nie przestrzegają istniejących uregulowań prawnych w zakresie przywozu osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego
  • zapewniało podróżnym jednocześnie możliwość przywozu:
   • w ograniczonej ilości (do 1 kg) środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, innych niż mięso i produkty mięsne oraz mleko i produkty mleczarskie, jeżeli były one dozwolone, bez przedstawiania ich do kontroli weterynaryjnej
   • mleka w proszku dla niemowląt, pokarmu dla niemowląt i specjalnych środków spożywczych wymaganych ze względów medycznych, pod warunkiem, że:
    • odnośny produkt nie wymaga chłodzenia przed spożyciem;
    • odnośny produkt jest pakowanym produktem firmowym; i
    • opakowanie jest nienaruszone;
   • przesyłek osobistych zawierających mięso i produkty mięsne oraz mleko i produkty mleczarskie z Grenlandii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii i Wysp Owczych, o wadze łącznej nie przekraczającej 5 kg;
   • przesyłek osobistych zawierających mięso i produkty mięsne oraz mleko i przetwory mleczarskie z Andory, Norwegii, i San Marino;

  Wspomniane wymogi, a zwłaszcza ograniczenia wagowe dotyczące wprowadzania przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do indywidualnego spożycia, były określone w kilku aktach prawnych (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2004, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2004, Decyzja Komisji 2007/275/WE).
  Aby wymogi te zostały sformułowane w sposób łatwo zrozumiały dla organów wykonawczych, podróżnych oraz ogółu społeczeństwa należało uprościć i zebrać je w jednym akcie prawnym, a w szczególności określić jasno te rodzaje i ilości produktów pochodzenia zwierzęcego, które mogą zostać zwolnione z kontroli weterynaryjnych przewidzianych w przypadku przywozu w celach handlowych.

  Proces powyższy sfinalizowano wprowadzeniem w życie od dnia 1 maja 2009 r. przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) nr 206/2009., które są w chwili obecnej obowiązujące.

  Niniejsze rozporządzenie uchyla rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2004 i ustala w sposób klarowny opinii publicznej zasady dotyczące wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego o charakterze niehandlowym, które stanowią część bagażu podróżnych, są wysyłane, jako małe przesyłki do osób prywatnych albo są zamawiane na odległość (na przykład pocztą elektroniczną, przez telefon lub przez Internet) i dostarczane konsumentom.
  W istocie produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzane do UE przez podróżnych lub drogą pocztową, ciągle stanowią realne zagrożenie dla zdrowia zwierząt w UE poprzez wprowadzenie wraz z nimi niektórych, niebezpiecznych z punktu widzenia gospodarczego, chorób zakaźnych takich jak np. pryszczyca. Dlatego też opinia publiczna odgrywa bardzo zasadnicza rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa biologicznego i ochronie terytorium Wspólnoty przed wprowadzeniem na jej terytorium groźnych chorób zakaźnych zwierząt.
  Istotnym elementem zapobiegającym nielegalnemu wprowadzaniu mięsa, mleka i ich produktów do UE, oprócz egzekwowania przepisów prawnych poprzez:

  • organizację urzędowych kontroli w punktach wejścia do UE w celu wykrycia ich obecności
  • w razie konieczności, wdrożenie odpowiednich metod wykrywania, takich jak urządzenia detekcyjne i psy policyjne w celu monitorowania dużej ilości bagażu
  • konfiskatę i niszczenie przesyłek osobistych, które zostały uznane za naruszające przepisy.
  • zapewnienie mechanizmów, dzięki którym osoby odpowiedzialne za nielegalne przesyłki ponoszą koszty ich usunięcia lub są w sposób skuteczny i odstraszający karane.  W celu podniesienia poziomu świadomości społeczeństwa, co do warunków dotyczących zdrowia zwierząt w odniesieniu do wprowadzanych na terytorium UE przesyłek osobistych produktów pochodzenia zwierzęcego państwa członkowskie są zobowiązane, aby we wszystkich punktach wprowadzenia na terytorium Wspólnoty zwracano uwagę podróżnych przyjeżdżających z krajów trzecich na warunki weterynaryjne mające do nich zastosowanie. Również międzynarodowi przewoźnicy osób, w tym operatorzy transportu powietrznego i morskiego oraz biura podróży, jak również podmioty świadczące usługi pocztowe są zobligowane zwracać uwagę swoich klientów na powyższe zasady, w szczególności poprzez przekazywanie informacji określonych w załącznikach III i IV, zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 206/2009.,poprzez stosowanie takich mechanizmów jak plakaty, ogłoszenia publiczne, umieszczone w łatwo dostrzegalnych miejscach i rzucające się w oczy, filmy edukacyjne, reklamę internetową i inne pozostałe metody osiągające zamierzony cel.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: