close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPROSTOWANIA

 • Szanowny Panie Redaktorze,

   

  W nawiązaniu do artykułu Rūty Grigolytė „Litewskie wsparcie pójdzie na klasy polskie”, który w dn. 3 września 2013 r. ukazał się w „Lietuvos Žinios” pragnąłbym uprzejmie zwrócić uwagę na pewne nieścisłości w treści artkułu oraz ogólnie – w związku z ostatnio wzmożonym zainteresowaniem tematem - odnieść się do sytuacji szkolnictwa litewskiego w Polsce.

   

  Autorka na wstępie artykułu, w oparciu o wypowiedzi kierowników litewskich placówek oświatowych w Polsce, zaznacza, że przeznaczone przez władze litewskie środki na oświatę litewską w Polsce zostaną „przejedzone” przez klasy polskie.  Sformułowanie to wydaje się nie być trafne, gdyż, po pierwsze, to donator decyduje o tym, na co dotacja zostanie przeznaczona, po drugie - proporcje liczebności klas z nauczaniem w języku litewskim, w stosunku do klas  z nauczaniem w języku polskim w gminie Puńsk wynoszą 3:1. Zaznaczyć przy tym należy, że w  odróżnieniu od Litwy, gdzie szkoły litewskie w miejscowościach zwarcie zamieszkałych przez mniejszości narodowe od władz centralnych otrzymują dodatkowe wsparcie i dodatek do koszyczka ucznia, władze polskie nie stosują tego rodzaju praktyk.

   

  W artykule pojawiają się stwierdzenia na temat niewystarczającego ze strony polskiej finansowania szkół litewskich w Polsce. Przypomnieć należy, że dla przykładu niepubliczna szkoła „Žiburys” („Kaganek”) otrzymuje środki w wysokości odpowiadającej finansowaniu szkoły publicznej, z uwzględnieniem współczynnika zwiększającego subwencję o 150%, w przeliczeniu na każdego ucznia. Dodatkowo Minister Administracji i Cyfryzacji dn. 18 grudnia 2012 r. podjął decyzję o przyznaniu w 2013 r. Fundacji im. bpa Antanasa Baranauskasa  „Dom Litewski” (organ prowadzący szkołę) dotacji podmiotowej w wysokości 125 246 zł (w 2007 r. kwota ta wynosiła 113 875,72 zł, w 2008 r. 123 500 zł, w 2009 r. 129 404 zł, w 2010 r. 115 404 zł, w 2011 - 124 842 zł, w 2012 - 125 246 zł).

   

  W artykule pojawiają się stwierdzenia na temat „rozbitej”, w związku z zamknięciem dwóch litewskich szkół w gminie Puńsk, społeczności litewskiej. Przytaczana jest wypowiedź przewodniczącego Wspólnoty Litwinów w Polsce A. Vaicekauskasa w kwestii tego, że zamknięcie szkół litewskich jest skutkiem polskiej polityki. Należy podkreślić, iż z dn. 1 stycznia 1999 r. w Polsce niemal wszystkie zadania oświatowe i wychowawcze przekazane zostały samorządowi terytorialnemu. Prowadzenie szkół stało się zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego. W dn. 17 maja 2013 r. Rada Gminy Puńsk, większość której stanowią przedstawiciele mniejszości litewskiej, podjęła decyzję w sprawie zamknięcia w 2013 r. szkół litewskich w Nowinkach i Przystawańcach. Podejmując odpowiednią uchwałę w tej sprawie Rada była świadoma, że w roku 2013 planowane jest przekazanie przez władze centralne na utrzymanie oświaty mniejszości litewskiej w gminie dodatkowych 800 tys. PLN.

   

  Ponadto, w sytuacji, w której w szkole naukę pobiera kilkoro uczniów – przy decydowaniu w sprawie reorganizacji instytucji już nie tylko względy finansowe, ale i merytoryczne powinny odgrywać rolę. W tak małych klasach (2-3 uczniów) procesy dydaktyczne i socjalizowanie uczniów są  bowiem utrudnione. Należy przy tym podkreślić, że poza szkołami z nauczaniem w języku litewskim, w województwie podlaskim nie istnieją już szkoły podstawowe, w których byłoby mniej niż 50 uczniów. 

   

  Władze polskie rozumiejąc, że szkoły mniejszości narodowych są ważnymi ośrodkami kulturowymi i zamknięcie każdej z nich jest stratą dla lokalnej społeczności, stwarzają warunki do tego, aby dzieci zamkniętych szkół nadal pobierały naukę w swoim języku ojczystym. Większość uczniów zamkniętych w tym roku dwóch szkół  litewskich naukę będzie kontynuować w szkole im. S. Dariusa i S. Girenasa w Puńsku, niektórzy z nich będą dowożeni do szkoły w Widugierach. Dodatkowym wsparciem ze strony władz polskich będzie przekazanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do budżetu gminy Puńsk 450 tys. PLN środków dodatkowych na potrzeby edukacyjne.

   

  Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej zebranych w ramach systemu informacji oświatowej w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach prowadzących nauczanie w języku litewskim jako języku mniejszości w 14 placówkach uczyło się 442 uczniów, a 130 uczniów korzystało z dodatkowej nauki języka litewskiego jako języka mniejszości w szkołach z polskim językiem nauczania i w ramach międzyszkolnych zespołów nauczania. Ponadto w 5 przedszkolach organizowana była nauka języka litewskiego jako języka mniejszości lub prowadzone były zajęcia w języku litewskim. Z tego typu zajęć korzystało 111 wychowanków.

   

   

  Z wyrazami szacunku,

   

  Jarosław Czubiński

  Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: