close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPROSTOWANIA

 • Na artykuł zareagował również dyrektor szkoły „Žiburys“ Algirdas Vaicekauskas, który w liście do autora artykułu Eldoradasa Butrimasa oświadczył, iż nieprawdą jest, że jego szkole władze polskie nie udzielają finansowania, gdyż dotacja państwowa stanowi 60% rocznego budżetu placówki. Zarówno sprostowanie ambasady, jak i list Pana A. Vaicekauskasa nie zostały przez dziennik opublikowane.”

   

   

   

  Szanowny Panie Redaktorze,

   

  W nawiązaniu do artykułu Eldoradasa Butrimasa „Coraz cichszy język litewski”, który w dn. 3 września 2013 r. ukazał się w „Lietuvos Rytas” pragnąłbym uprzejmie zwrócić uwagę na błędy w treści artkułu oraz ogólnie – w związku z ostatnio wzmożonym zainteresowaniem tematem - odnieść się do sytuacji szkolnictwa litewskiego w Polsce.

  Nie jest prawdą, jak zaznacza się w artykule, że „w czasie oficjalnych imprez szkolnych uczniowie i nauczyciele mają obowiązek posługiwania się państwowym językiem polskim”. Odpowiedzialne w Polsce za kwestie mniejszości narodowych Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji RP zawsze zachęcało i zachęca, również w formie zaleceń, mniejszości do posługiwania się językiem ojczystym, stąd bezzasadne jest sugerowanie, jakoby w szkołach litewskich istniały ograniczenia w tej mierze.

  Autor artykułu odwołuje się do słów dyrektora szkoły „Žiburys” („Kaganek”) Algirdasa Vaicekauskasa, który jakoby miał powiedzieć, że ich szkole, jako jedynej, władze polskie nie udzielają finansowania. Stwierdzenie to jest nieprawdziwe. Otóż szkoła ta, pomimo, że jest szkołą niepubliczną, otrzymuje środki w wysokości odpowiadającej finansowaniu szkoły publicznej, z uwzględnieniem współczynnika zwiększającego subwencję o 150%, w przeliczeniu na każdego ucznia. Mimo tak preferencyjnego rozwiązania środki przekazywane w ramach subwencji oświatowej okazują się w wypadku tej placówki niewystarczające na całoroczne utrzymanie. Minister Administracji i Cyfryzacji dn. 18 grudnia 2012 r. podjął decyzję o przyznaniu w 2013 r. Fundacji im. bpa Antanasa Baranauskasa  „Dom Litewski” (organ prowadzący szkołę) dotacji podmiotowej w wysokości 125 246 zł (w 2007 r. kwota ta wynosiła 113 875,72 zł, w 2008 r. 123 500 zł, w 2009 r. 129 404 zł, w 2010 r. 115 404 zł, w 2011 - 124 842 zł, w 2012 - 125 246 zł).

  Nauka języka lub w języku mniejszości w Polsce może się odbywać na wszystkich poziomach nauczania (w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach). Jest ona organizowana przez dyrektora przedszkola lub szkoły na zasadzie dobrowolności, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia (w przypadku starszej młodzieży – na wniosek samego ucznia). Przy tworzeniu klasy, w której prowadzona jest nauka języka ojczystego wystarczy 7 uczniów na poziomie nauczania podstawowego - szkoły podstawowe i gimnazja oraz 14 uczniów na poziomie szkolnictwa średniego.

  Z dn. 1 stycznia 1999 r. niemal wszystkie zadania oświatowe i wychowawcze przekazane zostały samorządowi terytorialnemu. Prowadzenie szkół stało się zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego. W dn. 17 maja 2013 r. Rada Gminy Puńsk, większość której stanowią przedstawiciele mniejszości litewskiej, podjęła decyzję w sprawie zamknięcia w 2013 r. szkół litewskich w Nowinkach i Przystawańcach. Podejmując odpowiednią uchwałę w tej sprawie Rada była świadoma, że w roku 2013 planowane jest przekazanie na utrzymanie oświaty mniejszości litewskiej w gminie dodatkowych 800 tys. PLN.

  Władze polskie rozumiejąc, że szkoły mniejszości narodowych są ważnymi ośrodkami kulturowymi i zamknięcie każdej z nich jest stratą dla lokalnej społeczności, stwarzają warunki do tego, aby dzieci te nadal pobierały naukę w swoim języku ojczystym. W przypadku dzieci należących do mniejszości litewskiej  tak się właśnie dzieje – większość uczniów zamkniętych w tym roku dwóch szkół naukę będzie kontynuować w szkole im. S. Dariusa i S. Girenasa w Puńsku, niektórzy z nich będą dowożeni do szkoły w Widugierach. Dodatkowym wsparciem ze strony władz polskich będzie przekazanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do budżetu gminy Puńsk 450 tys. PLN środków dodatkowych na potrzeby edukacyjne. Należy również odnotować, że w województwie podlaskim, poza szkołami z nauczaniem w języku litewskim, nie ma już szkół podstawowych, w których naukę pobierałoby mniej niż 50 uczniów (placówki te zostały zlikwidowane). 

  Szkoły z nauczaniem języka litewskiego w Polsce są zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego – w powiecie sejneńskim i suwalskim. Skupiska mniejszości litewskiej na innych terenach Polski (na Pomorzu, we Wrocławiu i w Warszawie) są niewielkie, a ich członkowie dotychczas nie zgłaszali zainteresowania organizowaniem w szkołach nauczania języka litewskiego jako języka ojczystego.

  Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej zebranych w ramach systemu informacji oświatowej, w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach prowadzących nauczanie w języku litewskim jako języku mniejszości w 14 placówkach uczyło się 442 uczniów, a 130 uczniów korzystało z dodatkowej nauki języka litewskiego jako języka mniejszości w szkołach z polskim językiem nauczania i w ramach międzyszkolnych zespołów nauczania. Ponadto w 5 przedszkolach organizowana była nauka języka litewskiego jako języka mniejszości lub prowadzone były zajęcia w języku litewskim. Z tego typu zajęć korzystało 111 wychowanków.

  Byłbym wdzięczny, gdyby niniejsze sprostowanie mogło ukazać się  w najbliższym numerze Pana dziennika.

   

  Z wyrazami szacunku,

   

  Jarosław Czubiński

  Ambasador RP na Litwie

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: