close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPROSTOWANIA

 • W związku z tym, iż w zamieszczonym w dn. 23.11.2014 r. przez Dziennik „Lietuvos Rytas” artykule autorstwa Eldoradasa Butrimasa pt. „Polacy znów przygotowują partyzantów: przesadzona histeria, czy rozwaga?” zawarte są nieprawdziwe i nieprecyzyjne treści dot. Sił Zbrojnych oraz obronności Polski, Ambasada RP w Wilnie zwraca się o zamieszczenie poniższego sprostowania.

   

  Informacje o zaufaniu Polaków do wojska zostały zamieszczone w sposób nie oddający rzeczywistych nastrojów społecznych w tym względzie. Od szeregu lat wojsko cieszy się najwyższym lub wysokim zaufaniem społecznym, co wykazują sondaże, m.in.: według badań CBOS z lutego i marca 2014 r. - wśród instytucji państwa największym zaufaniem Polaków cieszy się wojsko, któremu ufa 74 %; Instytut Badania Opinii Homo Homini dla INTERIA.PL w 2013 r. - największym zaufaniem Polaków cieszy się Wojsko Polskie (72%.); badania TNS OBOP w 2011 r. - największym zaufaniem cieszą się wojsko (79%); CBOS z 2008 r. - zaufanie spoleczne do wojska wyniosło 84%, na drugim miejscu po organizacjach charytatywnych.

  Nie odpowiada prawdzie stwierdzenie, jakoby zwiększanie wydatków na potrzeby wojskowe ma związek z tym, iż Rosja nie zamierza cofać się z okupowanego terytorium Ukrainy. Prace nad „Programem rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022” trwały już kilka lat. Program ten wraz z „Planem Modernizacji Technicznej” pozwolił na uruchomienie nowego etapu modernizacji polskiej armii. W ramach tego przyjęto m.in. 14 programów operacyjnych. Wsumie na modernizację i zwiększenie zdolności bojowych Wojska Polskiego zaplanowano ponad 130 mld zł. Wydatki obronne Polski realizowane są wg zasady 1,95% Produktu Krajowego Brutto. Zgodnie z zapowiedzią Prezydenta Bronisława Komorowskiego od 2016 roku wskaźnik ten wzrośnie do 2% PKB.

  W 2014 r. na realizację programu modernizacji technicznej przewidziano blisko 8 mld zł, z czego do października wydano 6,5 mld zł. W tym roku zrealizowano umowy na dostawy czołgów Leopard 2 w wersjach A5 i A4, kolejnych kołowych transporterów opancerzonych Rosomak oraz ciężarówek. Rozpoczęto również program budowy niszczycieli min (Kormoran II), kończy się też budowa okrętu patrolowego ORP Ślązak. Podpisano także umowy na zakup samolotów szkolenia zaawansowanego oraz dokończenie prac i dostawy indywidualnego wyposażenia żołnierzy Tytan.

  Powrót do obowiązkowej formy ćwiczeń żołnierzy rezerwy to planowe działanie mające na celu utrzymanie zdolności obronnych państwa. Po przerwie w latach 2009-2012, w 2013 r. ponownie rozpoczęto szkolenia rezerwistów. Przeszkolono 3,5 tys. osób, w bieżącym roku 7 tysięcy, w 2015 r. zaplanowano przeszkolenie 14 tys., a w 2016 - 38,5 tys. Należy przy tym podkreślić, że nie planuje się przywrócenia powszechnego powoływania do zasadniczej służby wojskowej.

  Równolegle, MON dąży do poprawy funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych. Trwają prace nad pakietem założeń, które zintensyfikują proces tworzenia zwartych oddziałów uzupełnianych żołnierzami NSR.

  W kwestii „przenoszenia dodatkowych jednostek na granice wschodnie” należy podkreślić, iż plan wzmocnienia wschodnich granic Polski jest rozłożony na lata, zakłada zwiększenie liczby żołnierzy w jednostkach położonych we wschodniej części kraju, inwestycje w sprzęt, infrastrukturę i garnizony. Nie przewiduje się jednak przenoszenia żołnierzy z innych garnizonów np. położonych w zachodniej części kraju, będzie to mechanizm wygospodarowania etatów, odchudzania innych struktur itp. Pierwsze efekty realizacji tego wzmocnienia przewidujemy w 2017 r.

  Ochrona niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic jest zadaniem Sił Zbrojnych. Ministerstwo Obrony Narodowej dostrzega jednak rosnące zainteresowanie społeczeństwa sprawami obronności, również pod wpływem konfliktu na Ukrainie i jest otwarte na współpracę ze społeczeństwem, organizacjami, stowarzyszeniami jednak w sposób zorganizowany i celowy. Dlatego oprócz dotychczas istniejących mechanizmów współpracy w relacji wojsko - społeczeństwo szef MON powołał stanowisko pełnomocnika ds. społecznych inicjatyw proobronnych (gen. rez. Bogusław Pacek). Pełnomocnik będzie koordynował działania współpracy z organizacjami proobronnymi.

  Zmiany w strategii obronnej wynikają z ciągłej analizy środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego. W dn. 5 listopada 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski zatwierdził nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, zastępując w ten sposób Strategię z 2007 roku. Strategia jest najważniejszym dokumentem dotyczącym bezpieczeństwa i obronności państwa. Opisuje interesy narodowe i definiuje główne cele Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa. W strategii zawarte są również najważniejsze kierunki działań prowadzących do osiągania tych celów. Natomiast 28 listopada 2014 roku zakończyły się prace nad powstaniem Planu wzmocnienia bezpieczeństwa państwa. Opracowanie tego dokumentu zapowiedziała premier Ewa Kopacz. Dokument ten określa kompleksowe podejście do bezpieczeństwa Polski. Zawarte w nim zapisy wskazują obszary systemowych rozwiązań i wyznaczają zasadnicze kierunki działań w zakresie wzmacniania systemu bezpieczeństwa Polski, w tym przede wszystkim systemu obronnego. Dokument ma zintegrować działania różnych resortów i instytucji oraz pozwoli spojrzeć całościowo na sprawy obrony i bezpieczeństwa.

  Nie znajduje uzasadnienia stwierdzenie, iż „wojsko amerykańskie mogłoby przybyć do Polski z pomocą w ciągu kilku miesięcy”. Wojsko amerykańskie już stacjonuje na stałe na terytorium RP. Niewielki amerykański stały pododdział ulokowany w bazie w Łasku jest regularnie wzmacniany komponentem rotacyjnym, który od lutego 2013 roku przylatuje do Polski raz na kwartał, na okres od dwóch tygodni do miesiąca, z samolotami F-16 do bazy w Łasku lub C-130 do Powidza. Inny natowski komponent lotniczy rotacyjnie stacjonuje także w bazie w Malborku, a ćwiczenia na polskich poligonach prowadzą wojska brytyjskie i amerykańskie, w tym oddziały pancerne. Należy podkreślić, że na wrześniowym szczycie NATO w Newport zostały ustalone trzy formy wsparcia i współpracy: ciągła rotacyjna obecność żołnierzy NATO w Polsce, siły natychmiastowego reagowania, czyli „szpica” i wzmocnienie roli korpusu Północ-Wschód w Szczecinie.

  Sformułowanie „tajne umowy z przedsiębiorcami” prawdopodobnie odnosi się do Programu Mobilizacji Gospodarki (PMG). Plan ten nie jest żadną nowością; są w nim ujęte przedsiębiorstwa o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym realizujące dostawy lub remonty uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Corocznie przeznaczane są na ten cel środki finansowe z budżetu MON. Obecnie w rozporządzeniu Rady Ministrów określonych jest aktualnie 51 przedsiębiorców (w tym: w nadzorze MON – 18, w nadzorze Ministerstwa Gospodarki – 33). Wartość zawartych przez resort obrony narodowej z przedsiębiorcami umów na realizację zadań na rzecz obronności państwa wynikających z PMG wynosiła w 2014 roku 28,5 mln zł. W 2015 roku wysokość środków w budżecie państwa na PMG zaplanowana jest w kwocie 117 mln zł., w tym do wydatkowania przez MON - 29,57 mln zł.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: