close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY OBYWATELSKIE

 •  

  SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

  Kwestie nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 2 kwietnia 2009 r., z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 14 lutego 2012 r.).

   

   

   

  Obywatelstwo polskie nabywa się:

       

  1.  z mocy prawa poprzez urodzenie:

  Dziecko nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie, bez względu na miejsce urodzenia dziecka - w Polsce czy za granicą (art. 14 pkt 1 ww. ustawy) - zasada krwi (ius sanguinis).

       

  2. z mocy prawa poprzez urodzenie/znalezienie na terytorium Polski:

  Jeżeli dziecko urodzi się lub zostanie znalezione na terytorium RP, a oboje rodzice są nieznani lub nieokreślone jest ich obywatelstwo, bądź nie mają żadnego obywatelstwa (art. 14 pkt 2 i art. 15), dziecko z mocy prawa nabywa obywatelstwo polskie - zasada ziemi (ius soli).

       

  3. poprzez adopcję:

  Małoletni cudzoziemiec przysposobiony (adoptowany) przez osobę/osoby posiadające obywatelstwo polskie nabywa obywatelstwo, jeżeli przysposobienie pełne nastąpiło przed ukończeniem przez niego 16. roku życia. Przyjmuje się wtedy, że małoletni posiadał obywatelstwo polskie z dniem urodzenia (art. 16)

      

  4. poprzez nadanie obywatelstwa polskiego:

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie na jego wniosek (art. 18 i 19)

     

  5. poprzez uznanie za obywatela polskiego (art.30):

  Cudzoziemiec zamieszkujący w Polsce składa wniosek o uznanie za obywatela polskiego. Decyzję w kwestii uznania za obywatela polskiego wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Konsul nie przyjmuje ww. wniosków.

      

  6. poprzez przywrócenie obywatelstwa polskiego:

  Decyzję w kwestii przywrócenia obywatelstwa polskiego wydaje Minister Spraw Wewnętrznych.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: