close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH

 • LITWA

  (Republika Litewska)

  Stolica: Wilno

  Waluta: euro, 1 EUR = 100 centów

  Język urzędowy: litewski

  Inne języki: rosyjski, polski, angielski

   

  PRZEPISY WJAZDOWE

  Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Litwy do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. W przypadku pobytu nieprzekraczającego trzech miesięcy obywatelom UE oraz członkom ich rodzin przysługuje prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

   

  PRZEPISY CELNE

  Obywatele RP wjeżdżający i wyjeżdżający z Litwy nie podlegają ograniczeniom dotyczącym ilości zakupionych i przewożonych towarów, pod warunkiem, że są one przeznaczone do użytku osobistego, a nie na sprzedaż, i nie przekraczają unijnych limitów. Sprzedaż lub przekroczenie unijnych limitów grozi konfiskatą towarów oraz dodatkowymi karami np. odebraniem pojazdu, którym towary były przewożone. Według Dyrektywy UE z 2008 r. dopuszczalne limity towarów akcyzowych przeznaczonych do własnego użytku to: 

   

  • 800 szt. papierosów
  • 400 szt. cygaretek 
  •  200 szt. cygar
  • 1 kg tytoniu
  •  Napoje spirytusowe 10 l
  • Pośrednie 20 l
  • Wino 90 l, w tym 60 l. wina musującego
  • Piwo 110 l
  • Podróżni przewożący przez granicę litewską lekarstwa zawierające substancje psychotropowe lub narkotyki, używane przez nich w celach leczniczych, powinni mieć przy sobie imienne zaświadczenie wydane na tę okoliczność przez właściwą placówkę zdrowia. Ilość takich lekarstw jest limitowana - na okres nie dłuższy niż 30 dni na terytorium Litwy. Podróżni wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium UE maja obowiązek zgłaszania organom celnym posiadanej przy sobie gotówki o kwocie równej lub wyższej niż 10.000,-EUR (a także ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcje, obligacje, czeki podróżne itp.) Zgodnie z rozporządzeniem unijnym, obowiązek zgłoszenia występuje w przypadku przewozu lub wywozu środków płatniczych przez granicę zewnętrzną UE. Organy celne wszystkich państw UE mogą zatrzymać niezgłoszone środki pieniężne oraz podjąć działania przeciwko osobom, które nie zgłoszą gotówki w kwocie 10.000,- EUR lub wyższej.

   Przywóz zwierząt domowych z Polski (lub innego kraju UE) na Litwę jest możliwy po przedstawieniu tzw. europejskiego paszportu dla psa, kota, fretki lub tchórza z adnotacją o wykonanych szczepieniach przeciwko wściekliźnie.

   Obywatele polscy mogą przywozić do oraz wywozić z innych krajów UE broń odpowiadającą celom łowieckim lub w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych. Niezbędne jest do tego posiadanie Europejskiej Karty Broni Palnej zawierającej stosowne wpisy dotyczące broni oraz dokument uwiarygodniający powód podróży z bronią np. zaproszenia na polowanie lub zawody strzeleckie. Europejską Kartę Broni Palnej może zastąpić zaświadczenie wydane przez właściwego konsula.

    

   PRZEPISY PRAWNE

   Przestępstwa narkotykowe są surowo karane. Szczególnie surowo karana jest sprzedaż narkotyków nieletnim.

   Palenie tytoniu jest zabronione w restauracjach, kawiarniach, barach itp. oraz w większości miejsc publicznych. Spożywanie alkoholu lub poruszanie się w stanie nietrzeźwym w miejscach publicznych jest karane grzywną.

    

   SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

   Obowiązkowe szczepienia ochronne nie są wymagane. Obywatele RP ubezpieczeni w NFZ mają prawo do korzystania na Litwie z opieki medycznej w ramach publicznej służby zdrowia. W celu skorzystania z tego prawa należy przed wyjazdem uzyskać w NFZ Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ daje prawo do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia. Przez pojęcie świadczenia niezbędnego należy rozumieć każde świadczenie, co do którego lekarz zadecyduje, że zachodzi konieczność jego udzielenia z uwagi na stan zdrowia, w jakim znajduje się pacjent. W celach weryfikacyjnych trzeba okazać EKUZ bezpośrednio w placówce służby zdrowia - lekarzowi lub administracji szpitala.

   W większych miastach możliwe jest także korzystanie za opłatą z prywatnych ośrodków opieki zdrowotnej.

    

    INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

   Litwa posiada dobrze rozwiniętą, choć często wymagającą modernizacji sieć dróg. Wilno z większymi miastami połączone jest drogami o standardzie zbliżonym do dróg szybkiego ruchu (a na kilku odcinkach również autostrad), choć na prowincji często występują także drogi szutrowe, co nie jest wykazywane przez część nawigacji GPS.

   Warto pamiętać, że nawet na głównych drogach przecinających miejscowości występują progi zwalniające.

   Na trasach jest mniejszy ruch niż w Polsce, o zbliżonych standardach kultury i bezpieczeństwa użytkowników dróg. Niebezpiecznym utrudnieniem jest zdarzający się niedbały „styl” jazdy miejscowych kierowców (niebezpieczne włączanie się z dróg podporządkowanych, nierespektowanie ciągłych linii, brak włączania kierunkowskazów, raptowne zmiany pasa ruchu, gwałtowne zawracanie). Występują mogące wywołać nieporozumienia odmienności w ruchu drogowym: na sygnalizatorach świetlnych na skrzyżowaniach umieszczone są na trwałe zielone strzałki zezwalające na skręt w prawo (uwaga: na skrzyżowaniach przed sygnalizatorem  z palącym się  czerwonym światłem z umieszczoną  zieloną strzałką zezwalającą na skręt w prawo należy zatrzymać się przed linią STOP, a jeśli jej nie ma, przed przejściem dla pieszych i rozpocząć ponowną jazdę tylko po  sprawdzeniu, że jazda jest bezpieczna i nie przysporzy utrudnień dla innych środków transportu lub pieszych), dopuszczalne jest zawracanie i skręt w lewo z lewego (tzw. szybkiego) pasa ruchu (nawet na tzw. drogach szybkiego ruchu i wielopasmowych ulicach w miastach), skręt w lewo na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną z oznaczonego dla tego celu pasa ruchu regulowany jest specjalnie do tego wydzieloną zieloną strzałką na oddzielnym sygnalizatorze (uwaga: wolno jechać wyłącznie, gdy taka zielona strzałka zostanie wyświetlona, jeśli nie jest wyświetlona, to należy czekać – w takim przypadku nie wyświetla się strzałka w kolorze czerwonym), większa elastyczność w zakresie stosowania poziomego oznakowania na drogach (zalecamy ograniczone zaufanie do znaków poziomych, a przede wszystkim do przerywanej linii oddzielającej dwa pasy jezdni w przeciwległych kierunkach, pozwalającej na wyprzedzanie przed wzniesieniami i na łukach dróg ).

   Używanie świateł mijania obowiązuje przez cały rok. Od 10 listopada do 1 kwietnia należy używać opon zimowych. Policja drogowa jest szczególnie wyczulona na przekraczanie dopuszczalnej prędkości jazdy. Wykroczenie to karane jest wysokimi mandatami, a nawet pozbawieniem prawa jazdy. Dopuszczalna maksymalna prędkość na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/godz. Poza obszarem zabudowanym - 70 - 130 km/godz.:

    

   na drogach bez asfaltowej nawierzchni - 70 km/godz.

   na drogach szybkiego ruchu - 110 km/godz. (w okresie 1.11 - 31.03 - 100 km/godz.)

   na autostradach 130 km/godz. (w okresie 1.11 - 31.03 - 110 km/godz.)

   Przekroczenie dozwolonej prędkości powyżej 50 km/h jest karalne karą grzywny w wysokości od 289 do 435 EUR wraz z zakazem prowadzenia pojazdów od 1 do 3 miesięcy lub 7 dobami aresztu z pozbawieniem prawa jazdy na 6 mies. (art. 124 KWPA RL). Warto pamiętać, że w ramach działającego w Unii Europejskiej od kwietnia 2014 r. systemu wymiany informacji za przekroczenia prędkości zarejestrowane przez fotoradary mandatami karani są także kierowcy spoza Litwy.

    

   Opłaty za drogi obowiązują w przypadku poruszania się pojazdem ciężarowym, autobusem lub busem (od 8 miejsc dla pasażerów). Opłaty należy uiścić również wtedy, gdy ilość miejsc dla pasażerów jest mniejsza niż 8, lecz w dowodzie rejestracyjnym auto zostało określone jako pojazd ciężarowy. Opłaty należy dokonać (wykupić winietę) na stacjach benzynowych. Należy pamiętać by właściwą część winiety nakleić na szybę auta. Informacja na temat opłat drogowych znajduje się na stronie internetowej Litewskiej Dyrekcji Transportu Drogowego: http://www.lra.lt/en.php/road_charges_and_tolls/user_charge_vignettes/8591#3099 (j. angielski).


   W przypadku kolizji, każdy z uczestniczących w niej kierowców lub inny uczestnik zdarzenia ma obowiązek powiadomienia policji i pozostania na miejscu wypadku, jeśli:

   •          w wyniku wypadku drogowego doznali urazów ciała lub zginęli ludzie,

   •          w wypadku drogowym uczestniczyły więcej niż dwa pojazdy,

   •          na miejscu wypadku brak osoby, której mienie zostało uszkodzone (np. pojazd zaparkowany na parkingu, poboczu itp.; słup telefoniczny, znak drogowy lub inne mienie będące własnością władz samorządowych, instytucji państwowych i prywatnych).


   Policja zaleca, by wszyscy uczestnicy kolizji upewnili się, czy inni kierowcy posiadają prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, polisę ubezpieczeniową oraz czy są trzeźwi. W przypadku braku chociażby jednego z ww. dokumentów oraz uzasadnionego podejrzenia, że uczestnik kolizji jest nietrzeźwy, należy również wezwać policję. Zawiadamianie policji o wypadku drogowym nie jest konieczne, jeżeli nie wystąpiły przypadki wymienione powyżej, a uczestnicy kolizji są zgodni co do okoliczności wypadku. W takim przypadku uczestnicy kolizji powinni wypełnić Deklarację Wypadku Drogowego (Eismo Įvykio Deklaracija)  lub na czystej kartce papieru nakreślić schemat wypadku, opisać okoliczności z podaniem danych personalnych uczestników kolizji (na podstawie przedłożonych dokumentów), zebrać podpisy wszystkich uczestników kolizji oraz w miarę możliwości świadków. Kierowcom zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów telefonicznych, jeżeli samochody nie są wyposażone w specjalne urządzenia nagłaśniające. Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy kierowców i pasażerów. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego (art. 204.) dzieci do 135 cm wzrostu mają być przewożone w specjalnych fotelikach, dostosowanych do ich wzrostu i wagi:

   •          Grupa 0 – dzieci ważące mniej niż 10 kg;

   •          Grupa 0+ - dzieci ważące mniej niż 13 kg;

   •          Grupa  I  - dzieci ważące od 9 do  18 kg;

   •          Grupa II  - dzieci ważące od 15 do 25 kg;

   •          Grupa III  - dzieci ważące od  22 do 36 kg.

    

   Poruszając się po litewskich drogach, trzeba pamiętać, że w odniesieniu do określonych kategorii kierowców niedopuszczalna jest nawet najmniejsza ilość alkoholu we krwi. Generalnie dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi 0,4 promila, jednak w przypadku kierowców ze stażem mniejszym niż dwa lata, kierowców samochodów ciężarowych i autobusów oraz motocyklistów limit wynosi 0,0 promila. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu ze stężeniem we krwi powyżej 0,4 promila i poniżej 1,5 promila grozi kara grzywny i pozbawienie prawa jazdy. Za prowadzenie pojazdu ze stężeniem alkoholu we krwi powyżej 1,5 promila sprawca odpowiada na podstawie kodeksu karnego -  grozi za to kara grzywny albo areszt, albo pozbawienie wolności do 12 miesięcy. Przepisy kodeksu karnego przewidują również pozbawienie prawa jazdy na okres do 3 lat lub konfiskatę pojazdu.

    

    

   PODRÓŻOWANIE PO KRAJU

   Infrastruktura drogowa jest dobra. Między większymi miastami jest dobrze rozwinięta sieć autobusowa.

    

   ŚWIĘTA

   Ustawowo wolne od pracy dni to: 1 stycznia - Nowy Rok i Dzień Flagi Litewskiej, 16 lutego - Święto Odrodzenia Państwa Litewskiego, 11 marca - Święto Odrodzenia Niepodległości RL, 1 maja - Międzynarodowy Dzień Pracy, 24 czerwca - św. Jana, 6 lipca - Koronacja Króla Mendoga i Dzień Państwa Litewskiego, 15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP, 1 listopada - Wszystkich Świętych, 24 grudnia – Wigilia,  25-26 grudnia - Boże Narodzenie, oraz święto ruchome - Wielkanoc.

    

   PRZYDATNE INFORMACJE:

   Zagrożenie przestępczością jest mniej więcej na tym samym poziomie co w Polsce. Ze względu na liczne przypadki kradzieży kieszonkowych należy zachować szczególną ostrożność przy zwiedzaniu wileńskich kościołów, zwłaszcza Ostrej Bramy i Katedry.

   W sklepach na terenie całego kraju po godz. 22.00 obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu.

   Telefony alarmowe: zintegrowany system ratunkowy 112, straż pożarna 01, policja 02, pogotowie 03, informacja telefoniczna 118; pomoc drogowa – przykładowe firmy:

   •          http://www.automisija.lt/

   +37065557802

   •          UAB SAUDA

   Tel. 1414, +370 800 01414, www.1414.lt

   •          UAB Altas Assistance

   Tel. 1810

   •          UAB Euroasista www.euroasista.lt

   1888 , +370 800 00000, +370 5 210 44 22

   •          UAB SOS Kelyje

   +370 687 09339

   •          UAB Techninė Pagalba

   +370 644 644 00

     

   W przypadku zetknięcia się z próbą wymuszenia łapówki należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do właściwych służb litewskich – całodobowo pod alarmowy numer 112 lub numer telefonu Departamentu Policji przy MSW RL +370 5 272 5372 (zgłoszenia są przyjmowane w j. litewskim, rosyjskim, angielskim). Oficjalne pisemne zgłoszenie powinno wpłynąć jednak w j. litewskim. Próby wymuszenia łapówki przez funkcjonariuszy policji  można zgłaszać do specjalnej służby zajmującej się łapówkarstwem: Imuniteto valdyba przy MSW RL, nr telefonu +370 5 271 7899 (w godz. 8:00 – 17:00). Służby te zarejestrują zdarzenie, a następnie niezwłocznie wyślą odpowiednią terytorialnie jednostkę do sprawdzenia prawdziwości zarzutu.

    

   Anonimowe telefony zaufania:

   Departament Policji przy MSW RL: +370 5 272 5372

   Państwowa Inspekcja Transportu Drogowego: +370 687 45 533 (zgłaszanie prób wymuszenia łapówki)

   Biuro Litewskiej Policji Kryminalnej, Zarząd ds. Kontroli Przestępstw Narkotykowych: +370 800 20 808   

   Służba ds. Badania Przestępstw Gospodarczych przy MSW RL: +370 5 261 6205 

   Służba Ochrony Granicy Państwowej: +370 800 10 112 

    


   Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie

   Smėlio g. 20A, LT-10323, Vilnius

   tel. (+370) 5 2194731

   tel. dyżurny (+370) 68561609

   Telefon komórkowy konsula dyżurnego (czynny po godzinach pracy i w dni wolne; konsul przebywa poza siedzibą urzędu, uprzejmie prosimy o kontakt wyłącznie w sytuacjach nagłych i wymagających natychmiastowej interwencji, np. wypadki losowe lub zgony obywateli polskich; pod tym numerem telefonu nie udziela się zwykłych informacji z zakresu działania urzędu konsularnego)

    

   faks (+370) 5 2194744

   e-mail: wilno.amb.wk@msz.gov.pl 

    

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: